Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla bydła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.BYD.NI.HZONY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla bydła
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt niestacjonarne 4 sem. obowiązkowe I stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów z zasadami chowu i hodowli bydła. Omówione zostaną rasy bydła oraz kierunki użytkowania i systemy utrzymania różnych kategorii bydła, metody oceny użytkowości mlecznej, mięsnej i rozpłodowej a także praca hodowlana w stadzie.

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do przedmiotu - omówienie tematyki wykładów i zalecanej literatury.

Pochodzenie, udomowienie i geograficzne rozmieszczenie bydła.

Gospodarcze znaczenie chowu bydła.

Typy konstytucyjne i użytkowe bydła.

Mleczne rasy bydła.

Mięsne rasy bydła.

Rasy bydła użytkowane w Polsce.

Laktacja u krów.

Czynniki wpływające na wydajność mleczną krów.

Wybrane aspekty żywienia krów mlecznych.

Systemy utrzymania krów mlecznych.

Technologie produkcji mleka.

Normy jakościowe mleka i urzędowe unormowania produkcji mleka.

Odchów cieląt.

Odchów jałówek i buhajków hodowlanych.

Zdolność opasowa i wartość rzeźna bydła.

Czynniki wpływające na zdolność opasową i wartość rzeźną bydła.

Wybrane aspekty żywienia bydła mięsnego.

Systemy utrzymania bydła mięsnego.

Technologie produkcji żywca wołowego.

Normy jakościowe wołowiny i urzędowe unormowania produkcji żywca wołowego.

Wybrane zagadnienia rozrodu bydła.

Dobrostan bydła.

Ekologiczne aspekty chowu bydła.

Praca hodowlana nad bydłem.

Ocena wartości hodowlanej bydła ras mlecznych i mięsnych w Polsce.

Programy hodowlane dla bydła krajowych ras mlecznych i mięsnych.

Stan i organizacja hodowli bydła w Polsce.

Stan i organizacja hodowli bydła w krajach Unii Europejskiej.

Perspektywy hodowli bydła w kraju i na świecie.

Ćwiczenia:

Ogólny i szczegółowy pokrój bydła.

Określanie wieku, masy ciała, pomiary zoometryczne.

Ocena pokroju, ćwiczenia praktyczne w oborze.

Metody oceny pokroju, obliczanie indeksów pokrojowych.

Ocena zdolności wydojowej krów.

Higiena pozyskiwania mleka, sposoby doju.

Systemy doju mechanicznego, pokaz doju - ćwiczenia praktyczne w oborze.

Wskaźniki użytkowości mlecznej krów - ocena przebiegu laktacji.

Wskaźniki reprodukcji bydła - ocena reprodukcji stada.

Żywienie cieląt i jałowizny - układanie dawek pokarmowych.

Żywienie krów mlecznych - układanie dawek pokarmowych.

Żywienie bydła opasowego - układanie dawek pokarmowych.

Żywienie buhajów rozpłodowych - układanie dawek pokarmowych.

Baza paszowa dla poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych bydła.

Pomieszczenia dla bydła, systemy utrzymania, wymogi sanitarno-zoohigieniczne - ćwiczenia praktyczne.

Ocena użytkowości mlecznej bydła.

Ocena użytkowości mięsnej bydła.

Ocena użytkowości w stadach bydła mięsnego

Sposoby identyfikacji zwierząt. Rozdanie i omówienie założeń do projektu.

Praktyczne wykorzystanie wyników badań grup krwi w hodowli bydła.

Ocena przydatności opasowej i wartości rzeźnej bydła.

Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzeniu stadem bydła.

Warunki wpisu bydła mlecznego do ksiąg.

Literatura:

Podstawowa:

1. Litwińczuk Z., Szulc T. Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL, 2005.

2. Węglarz A. Chów i hodowla bydła Wyd. AR w Krakowie 2003.

3. Grodzki H. Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, SGGW Warszawa, 2005.

Uzupełniająca:

1.Guliński P. Bydło domowe. PWN, 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

-metody i efekty pracy hodowlanej

-zakres chowu i hodowli bydła, zarówno w odniesieniu do mlecznego i mięsnego kierunku użytkowania

-podstawowe technologie produkcji mleka i żywca wołowego

-szczegółowe zasady chowu i hodowli bydła

-czynniki wpływające na efektywność produkcji mleka i żywca wołowego

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

-dokonać wyboru odpowiedniej rasy bydła w zależności od kierunku produkcji.

-dostosować system utrzymania i żywienia do wymagań kategorii wiekowych i produkcyjnych bydła.

-posługiwać się dokumentacją hodowlaną oraz programami komputerowymi pomocnymi w zarządzaniu stadem bydła.

-wykonać projekt fermy bydła mlecznego lub mięsnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

-rozwiązywania problemów dotyczących prac projektowych, jak również własnych działań w zakresie studiowanego kierunku

-kreatywnego działania w pracy zespołowej a także przewodzenia grupie pełniąc w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania testowe; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo i odpowiedzieć na 60% pytań z kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń i projektu w ocenie końcowej wynosi 40% .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Gil
Prowadzący grup: Zygmunt Gil, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.