Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioróżnorodność organizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.BOR.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność organizmów
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja heterogenności biologicznej, jej przyczyn, zagrożeń i form ochrony na różnych poziomach organizacji.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Pojęcie bioróżnorodności na poziomie podstawowych form przyrody ożywionej

2. Współczesne przyczyny i zagrożenia heterogenności przyrodniczej – pojęcie antropocenu

3. Międzynarodowe i krajowe aspekty ochrony bioróżnorodności

4. Bioróżnorodność Polski

5. Ochrona bioróżnorodności w oparciu o program Natura 2000 (wykład terenowy)

Literatura:

1. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). 2004. Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

3. Głowaciński (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

4. Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Pojęcie heterogenności przyrodniczej

Stopień zagrożenia antropogenicznego dla bioróżnorodności

Charakteryzuje współczesne modele ochrony różnorodności biologicznej

Absolwent:

Docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej

Jest zdeterminowany do dbałości o stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)