Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.ZZW.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z metodami analiz składu chemicznego, jakości i wartości pokarmowej pasz oraz z zasadami określania ich przydatności w żywieniu zwierząt. Omówione zostaną sposoby i procesy konserwacji pasz. Studenci zostaną zaznajomieni z zasadami żywienia krów mlecznych w różnych cyklach produkcyjnych, bydła opasowego, owiec dorosłych i jagniąt, trzody chlewnej w systemie tradycyjnym oraz przy zastosowaniu mieszanek pełnoporcjowych oraz drobiu nieśnego i brojlerów kurzych. Zostaną omówione zasady żywienia koni roboczych, rekreacyjnych i sportowych oraz źrebiąt i młodzieży.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pobieranie pasz do analizy. Skład chemiczny pasz. Rola składników pokarmowych w żywieniu zwierząt.

2. Trawienie składników pokarmowych u zwierząt. Metody badań strawnościowych. Badania bilansowe.

3. Podział pasz. Rola pasz w żywieniu. Metody konserwacji pasz.

4. Ocena wartości pokarmowej pasz. System INRA, DLG

5. Zasady żywienia bydła w systemie tradycyjnym i INRA

6. Zasady żywienia trzody chlewnej - żywienie tradycyjne i mieszankami pełnoporcjowymi. Zasady żywienia drobiu.

7. Zasady żywienia drobiu cd. Zasady żywienia i normowania pasz dla koni – różnych grup żywieniowych.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza podstawowa paszy. Współczynnik podsuszenia. Obliczanie zawartości składników w paszy. Przeliczanie zawartości składników pokarmowych na 100 % s.m.

2. Badania strawnościowe – oznaczanie i wyliczanie współczynników strawności. Przemiana materii – bilans N, C i energii. Obliczanie przyrostów masy ciała.

3. Wartość pokarmowa pasz.

Wycena wartości pasz dla przeżuwaczy wg systemu INRA.

Wyliczenie energii metabolicznej dla świń i drobiu.

4. Kryteria podziału pasz – rozpoznawanie pasz i ocena ich przydatności do skarmiania. Ocena wydajności pastwisk.

Ocena organoleptyczna i chemiczna pasz konserwowanych.

5. Bilansowanie składu mieszanki produkcyjnej.

Układanie dawek pokarmowych dla krów mlecznych w systemie INRA 1988.

6. Układanie dawek pokarmowych dla bydła opasowego wg systemu INRA 1988. Dawki pokarmowe z wykorzystaniem związków NPN.

7. Układanie dawek pokarmowych dla owiec, trzody chlewnej i koni z wykorzystaniem pasz gospodarskich.

8. Układanie mieszanek pełnoporcjowych dla trzody chlewnej,

9. Układanie mieszanek pełnoporcjowych dla drobiu.

10. Preliminarz i bilans pasz w gospodarstwie.

Literatura:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1-3 pod red. D. Jamroz , PWRiL, 2004.

2. Pasze. J. Chachułowa i wsp., SGGW Warszawa, 1996

3. Skrypt do ćwiczeń z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. J. Kamiński i in. , Kraków, 1995

4. Chów świń. Kondracki, PWRiL, Warszawa, 1998

5. Żywienie koni. Meyer H., Coenen M. Warszawa. 2009

6. Żywienie drobiu. Larbier M., Leclercq B. PNW. Warszawa. 1995

7. Normy żywienia zwierząt dla poszczególnych gatunków zwierząt. Prace zbiorowe, wyd. Instytut Zootechniki PIB, Kraków (przeżuwacze), PAN Jabłonna (trzoda chlewna, drób, konie).

8. Czasopisma specjalistyczne (Bydło, Top agrar Polska, Hoduj z głową, Hodowca bydła i inne).

9. Micek P. 2015. Żywienie ryb. [W] Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. Praca zbiorowa pod redakcją D. Jamroz. PWN Warszawa, 450-470.

Efekty uczenia się:

Student potrafi scharakteryzować składniki paszy i określić ich rolę w organizmie zwierzęcia.

Student będzie potrafił przeliczać zawartość składników pokarmowych paszy i wyrażać ich zawartość w różnych jednostkach (g, %). Student posiądzie umiejętność praktycznego wykorzystania wyników badań strawnościowych i bilansowych do obliczeń zawartości składników strawnych oraz przyrostów masy ciała.

Rozpoznaje podstawowe rodzaje pasz.

Będzie potrafił ocenić wartość pokarmową pasz na podstawie wybranych metod i analiz laboratoryjnych oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Zna systemy oceny wartości pokarmowej pasz.

Zna zasady żywienia, normowania dawek pokarmowych i bilansowania mieszanek treściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, prawidłowe rozpoznanie wybranych pasz oraz pozytywna ocena z egzaminu. Egzamin w formie pytań otwartych lub testowych wymaga uzyskania minimum 55% punktów. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski, Piotr Micek
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga, Paweł Górka, Jarosław Kański, Zygmunt Kowalski, Olga Lasek, Piotr Micek, Jan Pyś, Patrycja Rajtar, Marta Sabatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski, Piotr Micek
Prowadzący grup: Justyna Barć, Jadwiga Flaga, Paweł Górka, Jarosław Kański, Zygmunt Kowalski, Olga Lasek, Piotr Micek, Jan Pyś, Patrycja Rajtar, Marta Sabatowicz, Agnieszka Waliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski, Piotr Micek
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Paweł Górka, Jarosław Kański, Zygmunt Kowalski, Olga Lasek, Piotr Micek, Marcin Przybyło, Marta Sabatowicz, Agnieszka Waliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.