Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta egzotyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.ZWE.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta egzotyczne
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie dotyczyła systematyki oraz podstaw hodowli zwierząt egzotycznych w ogrodach zoologicznych. Ponadto zostaną omówione przepisy oraz zasady utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych jak również; przepisy prawne regulujące hodowlę w ZOO. Przewiduje się również zajęcia terenowe – warunki utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych, zasady BHP, behawioralne i ekologiczne aspekty aktywności ssaków egzotycznych.

Pełny opis:

Systematyka ssaków egzotycznych

Podstawy hodowli ssaków egotycznych

Polskie i światowe ogrody zoologiczne

Warunki utrzymania ssaków w ogrodach zoologicznych w kontekście ich behawioru i aktywności

Organizacje, przepisy prawne, BHP w ogrodach zoologicznych

Osiągnięcia naukowe z zakresu chowu i hodowli ssaków egzotycznych

Ćwiczenia terenowe (ogród zoologiczny).

Literatura:

Exotic Animal Care and Management. Judah V., Nuttall K. 2008. Thomson Delmar Learning; Exotic Animal Formulary. Carpenter J. 2013 4th ed. Elsevier; Zwierzęta egzotyczne. Mitchel M. A., Tully Jr T. N. 2009. Wyd. Pol. pod red. Piasecki T. Elsevier; Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki. Kosieradzka I., Sawosz Chwalibóg E. 2012. Wyd. SGGW. Artykuły naukowe WAZA, EAZA

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady taksonomii, potrafi scharakteryzować cechy rodziny, zna podstawowe gatunki zwierząt egzotycznych

Zna zasady funkcjonowania ogrodów zoologicznych

Zna zasady kojarzenia zwierząt i prowadzenie ksiąg hodowlanych

Zna przepisy prawne, organizacja zrzeszające ogrody zoologiczne

Ma podstawową wiedzę z zakresu utrzymania ssaków w ogrodach zoologicznych

Zna zasady bezpiecznej pracy ze zwierzętami egzotycznymi

Umiejętności

Rozróżnia i charakteryzuje gatunki ssaków egzotycznych

Potrafi zaplanować kojarzenie poszczególnych osobników w hodowli

Potrafi zaprojektować wybieg dla ssaków egzotycznych

Potrafi przygotować wystąpienie ustne dotyczące szczegółowych zagadnień dotyczących zwierząt egzotycznych

Potrafi ocenić warunki utrzymania zwierząt egzotycznych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Wrażliwy na dobrostan zwierząt

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

według standardowej skali ocen- test jednokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)