Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.TOKSY.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach prowadzonego przedmiotu studenci zapoznają się z ogólnymi informacjami dotyczącymi toksykologii współczesnej i aktualnymi problemami skażenia środowiska naturalnego. Omówione zostaną rodzaje ksenobiotyków, drogi wnikania oraz przemiany metaboliczne którym podlegają w organizmie. Studenci zapoznają się z metodami analitycznymi stosowanymi w toksykologii. Omówione zostaną skutki oddziaływania substancji endokrynnie aktywnych (PCB, dioksyny, ftalany, metale ciężkie, pestycydy) m.in. na układ rozrodczy zwierząt hodowlanych (ryby, ptaki, ssaki). Omówione zostaną zespoły niedoczynności i nadczynności gruczołów wydzielania wewnętrznego (tarczyca, przysadka, gonady). Ponadto zostanie omówiona bioakumulacja substancji toksycznych w łańcuchu troficznym oraz metody ich oznaczania.

Literatura:

Brandys J., " Toksykologia wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

Seńczuk W., "Toksykologia", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

Rejmer P., "Podstawy ekotoksykologii", Wydawnictwo Ekoinżynieraia, Lublin 1997.

Kime D.E., "Endocrine Disruption in Fish", Kluwer Academic Publishers , Boston 1998.

Krzymowski T. (2007). Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Makles Z., „Niebezpieczne dioksyny”, Arkady, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza

opisuje zjawiska fizyczne, procesy i zjawiska biologiczne oraz biochemiczne zachodzące w środowisku zanieczyszczonym

charakteryzuje funkcjonowanie komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich, opisuje wybrane procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego narażonego na działanie ksenobiotyków

posiada wiedzę o najważniejszych truciznach i ich wpływie na organizmy zwierząt

Umiejętności

analizuje zjawiska fizyczne oraz procesy i zjawiska biologiczne

rozpoznaje objawy zatruć u zwierząt i potrafi pobierać próbki do badań toksykologicznych

Kompetencje społeczne

wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• Zaliczenie (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)