Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.SEM2.SMN.HZOXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt niestacjonarne 3 sem. obowiązkowe II stopień
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów kierunku zootechnika do opracowania wyników badań i napisania pracy magisterskiej, a także uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć i badań naukowych z zakresu studiowanego kierunku i specjalności. Studenci zostaną zaznajomieni z wymogami edytorskimi, sposobami przygotowania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, prezentacji wyników badań w formie graficznej lub tabelarycznej, opracowania wyników i ich prezentacji w formie wystąpienia ustnego (prezentacji multimedialnej na obronę pracy).

Pełny opis:

1. Szczegółowe omówienie zasad redagowania i tworzenia poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej: układ i forma pracy (strona tytułowa, słowa kluczowe, streszczenie, spis treści, przegląd literatury, hipoteza badawcza i cel pracy, materiały i metody, wyniki, dyskusja, podsumowanie i wnioski, spis literatury).

2. Zasady przygotowania streszczenia pracy dyplomowej oraz niezbędnych załączników pracy: karty pracy dyplomowej, oświadczenia autora pracy, umowy licencyjnej niewyłącznej i wyłącznej.

3. Przedstawienie zasad cytowania literatury (schematy cytowania publikacji, sposób sporządzenia spisu bibliografii w pracy magisterskiej).

4. zapoznanie studentów ze sposobami prezentacji wyników badań naukowych w formie tabelarycznej oraz graficznej (prezentacja najważniejszych zasad obowiązujących w publikacjach naukowych).

5. Referowanie przez studentów najważniejszych osiągnięć naukowych związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej (na podstawie zebranej literatury obcojęzycznej).

6. Przygotowanie przez studentów ustnych prezentacji obejmujących poszczególne rozdziały pracy magisterskiej (strona tytułowa i spis treści, wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski i literatura) – śledzenie procesu tworzenia manuskryptu pracy magisterskiej.

7. Przedstawienie prezentacji obejmujących tezy i wyniki pracy magisterskiej na jej obronę; podjęcie dyskusji ze słuchaczami.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997.

2. Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

4. Publikacje naukowe nauczyciela akademickiego prowadzącego seminarium.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

- metody i techniki prowadzenia pracy badawczej oraz analizy wyników eksperymentów z zakresu nauk o zwierzętach i dziedzin pokrewnych;

- w zaawansowanym stopniu zakres technik laboratoryjnych i metod analitycznych wykorzystywanych w naukach o zwierzętach;

- zasady podziału i tworzenia poszczególnych rozdziałów oraz wymogi redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej(w tym pracy dyplomowej magisterskiej)

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

-biegle posługiwać się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania, gromadzenia i wykorzystania literatury naukowej w procesie tworzenia pracy magisterskiej;

- wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń; przedstawić w formie tabelarycznej lub graficznej uzyskane wyniki badań oraz samodzielnie je interpretować;

- wykorzystać zdobytą wiedzę oraz wyniki prowadzonych doświadczeń w celu przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej.

- przygotować wystąpienie ustne w celu przedstawienia w formie prezentacji komputerowej wyników pracy magisterskiej; potrafi przygotować krótkie wystąpienie na obronę pracy dyplomowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- dalszego dokształcania się oraz organizowania procesu uczenia się i przekazywania wiedzy z zakresu studiowanego kierunku innym osobom;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

- stosowania zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej interpretacji wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanych i wygłoszonych przez studenta prezentacji multimedialnych, obejmujących wyniki pracy magisterskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności graficznego zaprezentowania wyników, merytorycznej ich interpretacji, i wyciągania wniosków. Prowadzący zajęcia ocenia formę i sposób prezentacji, a także aktywność studenta i umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz udziału w dyskusji ze słuchaczami dotyczącej omawianych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman, Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Joanna Kania-Gierdziewicz, Jarosław Kański, Jacek Nowicki, Magdalena Pieszka, Tomasz Schwarz, Andrzej Sechman, Ryszard Tuz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.