Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.SEM2.SM.HRBRY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia dydaktyczne w ramach Seminarium na semestrze trzecim polegają na wykorzystaniu zdobytej na kierunku studiów wiedzy, kompletowania poszczególnych rozdziałów swojej pracy magisterskiej, kompletowania tez i formułowania wniosków. Zajęcia odbywają się pod opieką promotora.

Pełny opis:

Szczegółowe omówienie zasad redagowania i tworzenia poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej: układ i forma pracy (strona tytułowa, słowa kluczowe, streszczenie, spis treści, przegląd literatury, hipoteza badawcza i cel pracy, materiały i metody, wyniki, dyskusja, podsumowanie i wnioski, spis literatury).

Zasady przygotowania streszczenia pracy dyplomowej oraz niezbędnych załączników pracy: karty pracy dyplomowej, oświadczenia autora pracy, umowy licencyjnej niewyłącznej i wyłącznej.

Przedstawienie zasad cytowania literatury (schematy cytowania publikacji, sposób sporządzenia spisu bibliografii w pracy magisterskiej).

Przedstawienie sposobów prezentacji wyników badań naukowych w formie tabelarycznej oraz graficznej (prezentacja najważniejszych zasad obowiązujących w publikacjach naukowych).

Referowanie przez studentów najważniejszych osiągnięć naukowych związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej (na podstawie zebranej literatury obcojęzycznej).

Przygotowanie przez studentów ustnych prezentacji obejmujących poszczególne rozdziały pracy magisterskiej (strona tytułowa i spis treści, wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski i literatura) – śledzenie procesu tworzenia manuskryptu pracy magisterskiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po

polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub

doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac

naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań,

1997.

2. Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

4. Publikacje naukowe nauczyciela akademickiego prowadzącego

seminarium.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

- metody i techniki prowadzenia pracy badawczej oraz analizy wyników eksperymentów z zakresu nauk o zwierzętach i dziedzin pokrewnych

- w zaawansowanym stopniu zakres technik laboratoryjnych i metod analitycznych wykorzystywanych w naukach o zwierzętach

- zasady podziału tekstu pracy naukowej (w tym pracy dyplomowej magisterskiej), tworzenia poszczególnych jej rozdziałów oraz zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- biegle posługiwać się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania, gromadzenia i wykorzystania literatury naukowej w procesie tworzenia pracy magisterskiej,

- wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń; przedstawić w formie tabelarycznej lub graficznej uzyskane wyniki badań oraz samodzielnie je interpretować,

- wykorzystać zdobytą wiedzę oraz wyniki prowadzonych doświadczeń w celu przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej,

- przygotować wystąpienie ustne w celu przedstawienia w formie prezentacji komputerowej wyników pracy magisterskiej; potrafi przygotować krótkie wystąpienie na obronę pracy dyplomowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- dalszego dokształcania się oraz organizowania procesu uczenia się i przekazywania wiedzy z zakresu studiowanego kierunku innym osobom,

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,

- stosowania zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej interpretacji wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanych przez studenta prezentacji ustnych (komputerowych) obejmujących wyniki pracy magisterskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności graficznego ich przedstawienia, prawidłowej ich interpretacji, i wyciągania wniosków.

Prowadzący zajęcia ocenia również aktywność studenta i umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz udziału w dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Popek
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar, Włodzimierz Popek, Magdalena Socha, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Paweł Szczerbik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.