Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.SEM.SMN.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów kierunku bioinżynieria zwierząt do przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej. Studenci zostaną zaznajomieni ze sposobami przygotowania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, prezentacji wyników badań w formie graficznej lub tabelarycznej. W drugim semestrze trwania seminarium szczególna uwaga zostanie poświęcona sposobom prezentacji danych w formie wystąpienia ustnego (prezentacji komputerowej).

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Szczegółowe omówienie zasad redagowania i tworzenia poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej: układ i forma pracy (strona tytułowa, słowa kluczowe, streszczenie, spis treści, przegląd literatury, hipoteza badawcza i cel pracy, materiały i metody, wyniki, dyskusja, podsumowanie i wnioski, spis literatury)

Zasady przygotowania streszczenia pracy dyplomowej oraz niezbędnych załączników pracy: karty pracy dyplomowej, oświadczenia autora pracy, umowy licencyjnej niewyłącznej i wyłącznej

Przedstawienie zasad cytowania literatury (schematy cytowania publikacji, sposób sporządzenia spisu bibliografii w pracy magisterskiej)

Referowanie przez studentów najważniejszych osiągnięć naukowych związanych z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej (na podstawie zebranej literatury obcojęzycznej)

Przygotowanie przez studentów ustnych prezentacji obejmujących kolejno poszczególne rozdziały pracy magisterskiej (strona tytułowa i spis treści, wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski i literatura)

Przedstawienie prezentacji obejmujących tezy i wyniki pracy magisterskiej na jej obronę; podjęcie dyskusji ze słuchaczami

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997.

2. Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

- metodologię pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych;

- zasady podziału tekstu pracy naukowej (w tym pracy dyplomowej magisterskiej) oraz tworzenia poszczególnych jej rozdziałów;

- podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- wykorzystać i biegle posłużyć się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z wybranym tematem pracy magisterskiej

- wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń; potrafi samodzielnie projektować i interpretować wyniki eksperymentów naukowych

- zinterpretować i przedstawić w formie graficznej wyniki swojej pracy magisterskiej

- wykorzystać zdobytą wiedzę oraz posłużyć się zebraną literaturą naukową w celu przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej

- przygotować wystąpienie ustne w celu przedstawienia w formie prezentacji komputerowej założeń i wyników pracy magisterskiej;

- potrafi przygotować krótkie wystąpienie na obronę pracy dyplomowej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- dalszego dokształcania się oraz jest gotów do organizowania procesu uczenia się i przekazywania wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć studiowanego kierunku innym osobom

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

- stosowania zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej interpretacji wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanych przez studenta prezentacji ustnych (komputerowych) obejmujących wyniki pracy magisterskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prawidłowej ich interpretacji, graficznego ich przedstawienia i wyciągania wniosków. Prowadzący zajęcia ocenia również aktywność studenta i umiejętność precyzyjnego porozumiewania się oraz udziału w dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.