Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rybactwo stawowe i ochrona wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.RSW.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybactwo stawowe i ochrona wód
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych sem. 3 obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia związane ze środowiskiem stawowym oraz funkcjonowaniem gospodarstw karpiowego i pstrągowego. Przedstawione zostaną budowa morfologiczna i anatomiczna karpia i pstrąga, metody żywienia, cykle produkcyjne, hormonalna stymulacja rozrodu oraz metody hodowlane stosowane w selekcji ryb na tarlaki. Studenci poznają także rolę chowu i hodowli ryb dodatkowych w gospodarstwie karpiowym. W zakresie ochrony środowiska wodnego omówiony zostanie bilans wodny kraju i konwencja o różnorodności biologicznej, a także charakterystyka środowisk wodnych i środowisk od wody zależnych. Omówione zostaną zagadnienia związane z eutrofizacją wód oraz rodzaje zanieczyszczeń i ich ekonomiczne konsekwencje.

Pełny opis:

WYKŁADY

Znaczenie chowu i hodowli ryb stawowych (ryby karpiowate, łososiowate oraz ryby dodatkowe w polikulturze z karpiem

Staw jako środowisko chowu i hodowli ryb (biologia stawów, rodzaje stawów w gospodarstwie karpiowym i pstrągowym, charakterystyka gospodarki wodnej bilans)

Metody chowy ryb karpiowatych i łososiowatych (obsady klasyczne, mieszane, ekstensywna i intensywna gospodarka stawowa, obliczanie obsad, żywienie karpia i pstrąga)

Cykle hodowlane karpia i kalendarz prac w gospodarstwie

Europejska karta wodna, stosunek człowieka do przyrody, użytki środowiska naturalnego, zasoby przyrody, odnawialność zasobów, zadania ochrony środowiska naturalnego

Możliwości produkcyjne środowiska wodnego, biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska, udział wody w gospodarce i życiu człowieka oraz w przemyśle

Klasy czystości wód (klasyfikacja dotychczasowa i unijna), stan czystości wód kraju, regulacja i zabudowa hydrotechniczna rzek, obszary deficytu wody, aktualny stan ochrony rzek i środowisk przyrzecznych

Eutrofizacja i źródła zanieczyszczeń wód

ĆWICZENIA

Roślinność wodna, plankton roślinny i zwierzęcy, fauna bezkręgowa

Narzędzia stosowane w rybactwie

Morfologia i anatomia hodowlanych ryb drapieżnych i spokojnego żeru

Naturalne i sztuczne tarło ryb hodowlanych

Obliczanie obsad stawów hodowlanych

Literatura:

Podstawowa :

1. Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. Biologia stawów rybnych. Wydawnictwo IRŚ. Olsztyn, 2003

2. Dobrowolski K.A., Lewandowski K. Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce. Oficyna

Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny. 1998.

3. Opuszyński K. Wpływ gospodarki rybackiej na jakość wody w jeziorach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Zielona Góra, 1997.

Uzupełniająca :

1. Epler P., Popek W. Abecadło rozrodu ryb. Wylęgarnia 2001-2002. IRS. Olsztyn, 9-16, 2002.

2. Bartnik W., Epler P., Jelonek M., Klaczak A., Książek L., Mikołajczyk T., Nowak M., Popek W., Sławińska A., Sobieszczyk P., Szczerbik P., Wyrębek M. Gospodarka rybacka w aspekcie udrażniania cieków dorzecza Małej i Górnej Wisły.Wydawca PAN – Oddział w Krakowie, 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

funkcjonowanie ekosystemów oraz zasady ochrony przyrody i środowiska wodnego, sposoby i techniki najbardziej optymalnych metod chowu i hodowli oraz technik żywienia ryb cennych gospodarczo, akty prawne, dobierając optymalne dla środowiska wodnego metody produkcji ekologicznej ryb z uwzględnieniem warunków biotycznych i abiotycznych środowiska, ważne gospodarczo gatunki ryb występujące w hodowlach stawowych, techniki i metody ich połowu oraz konieczność wzmacniania populacji rodzimych ryb reofilnych poprzez produkcję materiału zarybieniowego

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

wykorzystać znajomość budowy morfologicznej i anatomicznej oraz fizjologii ryb, interpretować zachowania behawioralne, ocenić dobrostan ryb, zagrożenia chorobowe, podejmować działania prewencyjne oraz zaplanować cykl produkcyjny hodowli cennych gospodarczo gatunków ryb w gospodarstwie stawowym, dobierać odpowiednie narzędzia, metody i technologie produkcji ryb w celu optymalizacji hodowli oraz oceniać wpływ produkcji rybackiej na środowisko przyrodnicze, dokonać charakterystyki hydrologicznej, biologicznej i rybackiej stawów rybnych, zoptymalizować gospodarkę rybacką pod kątem zrównoważonego rozwoju oraz analizować i rozwiązywać problemy ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji produkcji i dbałości o stan środowiska przyrodniczego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent jest gotów:

zrozumieć konsekwencje ograniczonej wiedzy dotyczącej chowu i hodowli ryb, dobrostanu, pojęcia etyki zawodowej, ponosić świadomą odpowiedzialność za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Popek
Prowadzący grup: Ewa Łuszczek-Trojnar, Włodzimierz Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Ewa Łuszczek-Trojnar, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.