Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy hodowli i chowu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.HOD1.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy hodowli i chowu zwierząt
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chowu i hodowli podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. W ramach przedmiotu omawiane są zasady utrzymania, żywienia, reprodukcji oraz organizacja produkcji takich zwierząt jak bydło, drób, konie, świnie, owce oraz zwierzęta futerkowe.

Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka ras i typów użytkowych ptaków domowych. Cechy biologiczne ptaków w aspekcie bioinżynierii w produkcji drobiarskiej.

Systemy utrzymania. Wymagania mikrośrodowiskowe i dobrostan.

Dziedziczenie cech użytkowych (jakościowych i ilościowych). Praca hodowlana i doskonalenie stad zarodowych.

Zasady prowadzenia stad reprodukcyjnych

Organizacja i technologia produkcji jaj konsumpcyjnych. Jakość jaj i mięsa ptaków domowych. Możliwości modyfikacji

Produkcja mięsa ptaków grzebiących i wodnych

Pochodzenie, udomowienie i geograficzne rozmieszczenie bydła. Gospodarcze znaczenie chowu bydła. Typy konstytucyjne i użytkowe bydła. Mleczne rasy bydła. Mięsne rasy bydła. Rasy bydła użytkowane w Polsce

Laktacja u krów. Czynniki wpływające na wydajność mleczną krów. Wybrane aspekty żywienia krów mlecznych i bydła mięsnego

Systemy utrzymania krów mlecznych. Technologie produkcji mleka. Odchów cieląt oraz jałówek i buhajków hodowlanych. Zdolność opasowa i wartość rzeźna bydła. Czynniki wpływające na zdolność opasową i wartość rzeźną

bydła. Systemy utrzymania bydła mięsnego. Technologie produkcji żywca wołowego

Normy jakościowe mleka i wołowiny oraz urzędowe unormowania produkcji mleka i żywca wołowego. Wybrane zagadnienia rozrodu bydła, mlecznego i mięsnego Dobrostan oraz ekologiczne aspekty chowu bydła

Praca hodowlana nad bydłem. Programy hodowlane dla bydła krajowych ras mlecznych i mięsnych Stan i organizacja hodowli bydła w Polsce i w wybranych krajach UE

Gospodarcze znaczenie hodowli zwierząt futerkowych, perspektywy jej rozwoju w Polsce i na świecie. Przegląd gatunków i odmian barwnych.

Profilaktyka stosowana na fermach zwierząt futerkowych Czynniki wpływające na rozród zwierząt futerkowych

Rozród zwierząt futerkowych

Praca hodowlana, zasady dokonywania licencji.

Zasady żywienia zwierząt futerkowych i paszoznawstwo

Ćwiczenia:

Ocena parametrów jakości jaj konsumpcyjnych. Praca hodowlana w produkcji nieśnej.

Ocena parametrów wartości poubojowej. Dysekcja i jakość mięsa

Warunki w okresie wychów i użytkowania drobiu. Profilaktyka w produkcji drobiarskiej.

Rozród ptaków domowych. Biologia, patologia i technika lęgów

Dokumentacja hodowlana. Projekt organizacji produkcji mięsa i jaj konsumpcyjnych

Ogólny i szczegółowy pokrój bydła. Określanie wieku, masy ciała, pomiary zoometryczne, indeksy pokrojowe Ocena pokroju, ćwiczenia praktyczne w oborze

Higiena pozyskiwania mleka, sposoby doju ręcznego, systemy doju mechanicznego. Pomieszczenia dla bydła, systemy utrzymania, wymogi sanitarno-zoohigieniczne Pokaz doju i pomieszczeń dla bydła-ćwiczenia praktyczne

Wskaźniki użytkowości mlecznej krów, ocena przebiegu laktacji. Wskaźniki reprodukcji bydła – ocena reprodukcji stada. Ocena użytkowości mlecznej i mięsnej bydła, dokumentacja hodowlana.

Żywienie cieląt i jałowizny – układanie dawek pokarmowych. Żywienie krów mlecznych – układanie dawek pokarmowych Żywienie bydła opasowego – układanie dawek pokarmowych.

Ocena zdolności opasowej i wartości rzeźnej bydła. Warunki wpisu zwierząt ras mlecznych i mięsnych do ksiąg bydła zarodowego. Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu stadem bydła.

Budowa włosa, skóry i cechy użytkowe okrywy włosowej. Rozpoznawanie skór zwierząt futerkowych.

Budownictwo fermowe i utrzymywanie zwierząt w warunkach wysokiego dobrostanu.

Metody biotechnologiczne stosowane w rozrodzie zwierząt futerkowych

Dobór par do rozpłodu, obliczanie współczynnika spokrewnienia i inbredu.

Układanie dawek pokarmowych dla zwierząt mięsożernych.

Literatura:

Aktualna literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne gatunki na początku cyklu

Efekty uczenia się:

Opisuje rasy i typy użytkowe ptaków domowych. Posiada podstawową wiedzę

dotyczącą wykorzystania bioinżynierii w hodowli ptaków domowych.

Definiuje metody i efekty pracy hodowlanej prowadzonej w stadach ptaków domowych.

Potrafi zdefiniować kryteria i uwarunkowania dobrostanu ptaków w warunkach

intensywnej produkcji.

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu chowu i hodowli bydła, zarówno w odniesieniu do mlecznego i mięsnego kierunku użytkowania.

Student posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt futerkowych.

Zna gospodarcze znaczenie hodowli zwierząt futerkowych i perspektywy jej rozwoju.

Potrafi wymienić najgroźniejsze choroby zwierząt futerkowych. Zna zasady stosowania profilaktyki weterynaryjnej oraz zasady BHP obowiązujące na fermach zwierząt futerkowych.

Student potrafi wymienić czynniki wpływające na parametru rozrodu zwierząt

futerkowych. Opisuje i definiuje podstawowe zagadnienia i zależności wpływające na jego efektywność. Jest w stanie scharakteryzować stosowane metody wspomagania rozrodu zwierząt.

opisuje podstawowe rasy i typy użytkowe bydła metody chowu i hodowli oraz

technologie produkcji zwierzęcej

Student rozumie zasady organizowania pracy hodowlanej na fermie zwierząt

futerkowych, zna wzorce oceny pokroju oraz czynniki warunkujące umaszczenie

okrywy włosowej.

Student zna zasady i techniki żywienia zwierząt futerkowych szczególnie mięsożernychi potrafi je wytłumaczyć. Opisuje metody produkcji i oceny karmy oraz obliczyć zasoby paszowe

opisuje podstawowe rasy i typy użytkowe bydła metody chowu i hodowli oraz

technologie produkcji zwierzęcej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – pisemny. Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie

odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń i wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Stanisław Łapiński, Edyta Molik, Piotr Niedbała, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)