Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.HIH.SM.HZOIY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowlane i higieniczne aspekty rozrodu ptaków
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją hodowli drobiu w Polsce. Zaprezentowanie zasad prowadzenia stad reprodukcyjnych różnych gatunków drobiu z omówieniem aktualnych problemów w rozrodzie. Przedstawienie specyfiki rozrodu ptaków związanej z magazynowaniem nasienia przez samice oraz behawioru płciowego. Zaprezentowanie technik wspomagania rozrodu z nowoczesnymi metodami oceny nasienia pataków. Omówienie wpływu mikroklimatu na wczesne stadia embriogenezy. Opis mikroklimatu w inkubatorach halowych i awarii technologicznych. Analiza chorób okresu okołowylęgowego. Opanownie przez studentów metod oznaczania wieku zamarłych zarodków.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Organizacja hodowli drobiu w Polsce – stada reprodukcyjne drobiu grzebiącego oraz wodnego.

2. Behawior rozrodczy ptaków i specyfika rozrodu.

3.Magazynowanie plemników przez samice ptaków. Techniki wspomagania rozrodu.

3. Prowadzenie stad reprodukcyjnych kur nieśnych i mięsnych oraz ptaków wodnych. Aktualne problemy rozrodcze. Metody oceny i regulowania płodności.

4. Wpływ mikroklimatu w pomieszczeniach dla niosek na wczesne stadia embriogenezy.

5. Wymogi mikroklimatyczne w inkubatorach halowych z uwzględnieniem okresów krytycznych.

6. Awarie technologiczne w inkubacji (przegrzanie, niedogrzanie, niedotlenienie itp.).

Tematyka ćwiczeń:

1. Wybór, ocena oraz przygotowanie jaj drobiu grzebiącego i wodnego do transportu do Zakładu Wylęgowego.

2. Obserwacje behawioru rozrodczego w stadkach kur i gęsi. Analiza wyników reprodukcyjnych gęsi na podstawie dokumentacji hodowlanej.

3. Pozyskiwanie i ocena ejakulatów od kogutów.

4. Test penetracji plemników in vitro u kur i gęsi.

5. Oznaczanie wieku zamarłych zarodków i jaj niezapłodnionych.

6. Ocena skorup powylęgowych. Badanie zarodków żywych, piskląt oraz ich brakowanie.

7. Choroby okresu okołowylęgowego.

8. Zajęcia praktyczne na terenie ferm reprodukcyjnych i zakładu wylęgu drobiu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Łukaszewicz E. Fizjologiczne podstawy rozrodu [w]Hodowla i użytkowanie drobiu. Praca zbiorowa pod red. J. Jankowski 2012.

2. Hocking P. M. Biology of breeding poultry. Poult. Sci.Symp. Ser. CAB Inter.2009.

3. Borzemska W. Patologia lęgów i okresu okołowylęgowego. w „Choroby drobiu” , praca zbiorowa pod redakcją M. Mazurkiewicza.Wyd. AR we Wrocławiu 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Gumułka M., Rozenboim I. 2013. Mating activity of domestic geese ganders (Anser anser f. domesticus) during breeding period in relation to age, testosterone and thyroid hormones. Animal Reproduction Science, 142: 183– 190.

2. Gumułka M., Rozenboim I. 2015. Breeding period – associated changes in semen quality, concentrations of LH, PRL, gonadal steroid and thyroid hormones in domestic goose ganders (Anser anser f. domesticus). Animal Reproduction Science, 154: 166- 175.

3. Lis M., Sechman A., Pawlak K., Niedziółka J.W., Tombarkiewicz B., Rząsa J. Effects of in ovo exposure to acetylsalicylic acid and hyperthermia on the hatchability and thyroid hormone concentrations in newly-hatched chicks. 2009. Bulletin- Veterinary Institute in Pulawy 53(3):527-534.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna zasady prowadzenia stad reprodukcyjnych różnych gatunków ptaków grzebiących i wodnych.

Opisuje behawior rozrodczy ptaków grzebiących i wodnych oraz rozumie konieczność jego przestrzegania przy planowaniu rozrodu.

Zna specyfikę wspomagania rozrodu ptaków domowych związaną z magazynowaniem plemników.

Charakteryzuje czynniki środowiskowe i epizootyczne wpływających na wyniki rozrodcze u ptaków

Umiejętności:

Umie planować i organizować rozród w stadach ptaków grzebiących i wodnych.

Weryfikuje wyniki reprodukcji oraz potrafi przeprowadzać test penetracji plemników

Planuje pracę fermy reprodukcyjnej i zakładu wylęgu drobiu

Kompetencje społeczne:

Wykazuje otwartość na samodzielną pracę ze zwierzętami i materiałem biologicznym

Postrzega związek pomiędzy dobrostanem a wynikami reprodukcyjnymi

Kreatywny w organizowaniu rozrodu ptaków. Umiejętnie zarządza stadami reprodukcyjnymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach i ćwiczeniach. Forma – test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte.

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus bobra (4,5) 81-90% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)