Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Herpetofauna wód śródlądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.HER9.SI.HRBXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herpetofauna wód śródlądowych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

1-2. Systematyka płazów – pochodzenie, przegląd i charakterystyka wybranych taksonów. Różnorodność fauny światowej

3-4. Krajowe gatunki płazów na tle fauny europejskiej

5-6. Biologia i ekologia płazów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków krajowych

7-8. Znaczenie płazów. Zagrożenia fauny krajowej – globalne i lokalne. Ochrona czynna i bierna – akty prawne krajowe i międzynarodowe

9. Pochodzenie gadów – podstawy paleontologii

10-11. Różnorodność gatunkowa żółwi, adaptacje do środowiska lądowego i wodnego

12-13. Systematyka gadów – krokodyle, hatterie

14-15. Bioróżnorodność gatunkowa łuskonośnych na tle fauny krajowej

Ćwiczenia (15 godz.):

1-3. Morfologia i anatomia płazów. Rozwój osobniczy

4-5. Nomenklatura okolic powierzchni ciała i plamistości. Rozpoznawanie i rozmieszczenie krajowych gatunków płazów

6-7. Morfologia i anatomia gadów

8-10. Rozpoznawanie krajowych gatunków gadów

11-15. Podstawy akwaterrarystyki. Herpetaria. Zaliczenie

Literatura:

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN Warszawa-Poznań.

Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1 – 3). PWN Warszawa.

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Opisuje różnorodność gatunkową płazów i gadów w ujęciu systematycznym i ewolucyjnym

- Tłumaczy adaptacje płazów i gadów do środowiska słodkowodnego

- Wyjaśnia znaczenie herpetofauny w środowisku naturalnym oraz w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rybackiej

Umiejętności:

- Analizuje przystosowanie biologiczne płazów i gadów do zajmowanych środowisk

- Interpretuje rolą herpetofauny jako organizmów wskaźnikowych

- Decyduje o wyborze gatunków płazów i gadów do hodowli akwaterrarystycznej

Kompetencje społeczne:

- Jest wrażliwy na zagrożenia antropogeniczne dla herpetofauny krajowej

- Jest świadomy znaczenia tych organizmów w środowisku oraz w aspekcie ochrony przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

Test otwarty

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)