Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.FZW.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Fizjologia zwierząt jest nauką o czynności żywego organizmu, a także mechanizmami kierującymi tymi czynnościami. Dotyczy to zarówno komórki, narządów, a także układów całego organizmu zwierzęcego. Celem nauki jest poznanie czynności i mechanizmów regulacyjnych na poziomie komórek, narządów, układów oraz całego organizmu. Szczególnie dokładnie zostaną omówione układy nerwowy i endokrynny, a także czynność układu odpornościowego, krążenia pokarmowego i wydalniczego. Dodatkowo omówiony będzie aspekt ewolucji omawianych układów u kręgowców.

Pełny opis:

1.Budowa komórki, czynność organelli komórkowych. Kontrola i regulacja funkcji komórki. Komunikacja pomiędzy komórkami. Apoptoza i nekroza. Rola krwi w organizmie, czynność narządów krwiotwórczych. Odporność komórkowa i humoralna. Krzepnięcie krwi.

2.Czynność komórek nerwowych. Podział anatomiczny i fizjologiczny układu nerwowego, rola poszczególnych struktur mózgowia. Układ nerwowy autonomiczny. Odruchy. Łuk odruchowy. Rodzaje czucia. Narządy zmysłów. Czucie bólu.

3. Nerwowa kontrola aktywności organizmu, znaczenie układu limbicznego w kształtowaniu zachowania i wyzwalaniu różnych emocji u zwierząt

4.Regulacja krążenia i ciśnienia krwi, charakterystyka naczyń krwionośnych. Układ limfatyczny. Kontrola pobierania pokarmu. Charakterystyka enzymów trawiennych.

5.Wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Czynność wątroby. Specyfika trawienia u przeżuwaczy. Rodzaje przedżołądków. Mikroorganizmy przedżołądków.

6. Rola układu wydalniczego, składniki fizjologiczne i patologiczne moczu, przemiana materii, rodzaje i rola tkanki tłuszczowej.

7. Oddychanie, regulacja i znaczenie tego procesu.

Literatura:

1.Fizjologia zwierząt, Red. T. Krzymowski i J. Przała, wyd. 8, PWRiL,

2.Fizjologia człowieka w zarysie, W. Traczyk, PZWL

3.Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, Red. L. Dusza. Wyd. ART (UW-M) Olsztyn

4.Ćwiczenia z zakresu fizjologii zwierząt, S. Bobek, Skrypty AR Kraków 1983

Efekty uczenia się:

1. Student zdobywa podstawą wiedzę o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym, zrozumienie funkcjonowania zdrowego organizmu zwierząt oraz istniejącymi zależnościami pomiędzy układami i narządami organizmu

2. Rozróżnia i opisuje budowę komórek i tkanek oraz układów podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, charakteryzuje ich funkcjonowanie, opisuje procesy fizjologiczne organizmu zwierzęcego.

3. Tłumaczy współdziałanie określonych narządów i układów, wskazuje na nadrzędną rolę układu krążenia i nerwowego oraz układów neuroendokrynnych w utrzymaniu homeostazy organizmu

4. Określa położenie poszczególnych narządów wewnętrznych, ocenia budowę i funkcjonowanie poszczególnych komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcia, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych.

5. Student przeprowadza reakcje i pokazy obrazujące procesy zachodzące w organizmie oraz interpretuje uzyskane wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)