Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia i rozród ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.FIR.SI.HRBXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia i rozród ryb
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu „Fizjologia i rozród ryb” omawiane są zagadnienia dotyczące:

funkcjonowania układu krwionośnego ryb doskonałokostnych (fizjologia serca, właściwości krwi i jej składników), różnych sposobów oddychania ryb, funkcjonowania układu wydalniczego (ze szczególnym uwzględnieniem sposobów utrzymania homeostazy jonowej i osmotycznej), działania gruczołów dokrewnych i roli produkowanych przez nie hormonów w utrzymaniu homoeostazy organizmu, działania układu nerwowego i narządów zmysłów, pobierania pokarmu i trawienia.

Prezentowane są również wybrane zagadnienia dotyczące fizjologii i endokrynowej kontroli dojrzewania płciowego ryb. Zdefiniowane są różnorodne formy płciowości występujące u ryb (gonochoryzm, hermafrodytyzm, jednopłciowość), funkcjonowanie układu rozrodczego samic i samców ryb doskonałokostnych (hormonalna kontrola spermatogenezy i oogenezy), sezonowość rozrodu ryb, jak też rola feromonów płciowych w ich rozrodzie.

Pełny opis:

Tematy wykłądów

Funkcjonowanie układu krwionośnego u ryb doskonałokostnych

Fizjologia serca ryb

Proces oddychania ryb

Homeostaza osmotyczna u ryb słodkowodnych, morskich i wędrownych

Funkcjonowanie układu wydalniczego u ryb słodkowodnych i morskich

Hydrostatyczna funkcja pęcherza pławnego (otwartego i zamkniętego)

Układ endokrynowy ryb

Funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego u ryb

Pobieranie pokarmu i trawienie u ryb

Formy płciowości u ryb

Funkcjonowanie układu rozrodczego samic ryb doskonałokostnych i hormonalna kontrola oogenezy

Funkcjonowanie układu rozrodczego samców ryb doskonałokostnych

Rola podwzgórza w kontroli tropowej funkcji przysadki mózgowej

GnRH i dopamina jako główne czynniki kontrolujące sekrecję gonadotropin

Rola gonadotropin u ryb

Strategie rozrodcze ryb

Czynniki warunkujące sezonowość rozrodu ryb

Rola feromonów płciowych w rozrodzie ryb

Tematy ćwiczeń

Układ krwionośny ryb -pobieranie prób krwi od różnych gatunków ryb

Barwienie rozmazów krwi

Oddychanie ryb - oznaczanie zużycia tlenu rozpuszczonego w wodzie

Wpływ temperatury na proces oddychania ryb

Oddychanie a wymiary ciała oraz stan fizjologiczny ryb

Badanie funkcji układu wydalniczego - oznaczanie zawartości jonów amonowych i amoniaku w wodzie

Pomiary ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych różnych gatunków ryb

Układ pokarmowy: różnice anatomiczno-fizjologiczne pomiędzy rybami drapieżnymi i rybami spokojnego żeru

Enzymy trawienne u ryb

Metody oznaczania hormonów: ELISA, RIA

Oznaczania poziomu LH karpia metodą ELISA

Metody stymulacji sztucznego tarła u ryb

Techniki iniekcji preparatów hormonalnych

Pobieranie przysadek mózgowych

Przygotowywanie homogenatu przysadki mózgowej karpia

Wykonanie zabiegu hypofizacji

Zastosowanie iniekcji analogów GnRH i środków antydopaminergicznych w stymulacji rozrodu u ryb

Zastosowanie oczyszczonych gonadotropin w stymulacji rozrodu u ryb

Metody przyżyciowego pobierania oocytów

Oznaczanie dojrzałości oocytów

Obserwacje i ocena ruchliwości plemników

Przeprowadzanie tarła metodą suchą

Literatura:

Fizjologia ryb. N. Puczkow. PWN. 1962.

The physiology of fishes. Evans D. CRC Press. 1998

Fish physiology. Hoar W., Randall D., Donaldson E. Academic Press. Vol. I – X. 1969-1983.

Fish physiology. Reproduction. Hoar W., Randall D., Donaldson E. Academic Press. 1983

Rozród ryb. Bieniarz K., Epler P. Lettra. AR. 1991

Hormones and reproduction of vertebrates. Fishes. Norris D.O., Lopez K.H . Academic Press 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i zootechniki, dostosowaną do zakresu kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe.

Umiejętności

Student potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne źródła informacji na temat funkcjonowania organizmu ryb i ich rozrodu, posługuje się językiem obcym w zakresie ichtiologii i rybactwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przeprowadza naturalny i kontrolowany rozród wybranych gatunków ryb, dopasowując techniki i metody do wymagań gatunku oraz potrzeb gospodarki rybackiej.

Kompetencje społeczne

Student zna ograniczenia posiadanej wiedzy i rozumie potrzebę nieustannego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności, ma zdolność działania w zespole i potrafi pełnić w nim różne role, potrafi jasno definiować cele, a następnie dobierać metody i sposoby ich realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia

Oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• egzamin pisemny (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.