Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.EWO.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia ewolucyjna
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z mechanizmami kształtującymi ewolucję organizmów w kontekście współczesnych osiągnięć badań ekologicznych. W ramach wykładów realizowane będą zagadnienia ewolucji płciowości, koewolucji, konfliktu oraz ewolucji historii życiowych organizmów. Przedstawione zostaną argumenty podważające błędne rozumienie procesów ewolucyjnych (dobro gatunku, dobór grupowy). Ćwiczenia będą realizowane w trzech cyklach zagadnień: różnorodność życia, siły ewolucji, biologia ewolucyjna człowieka. W ramach ćwiczeń studenci będą przygotowywali własne prezentacje na podstawie literatury popularnonaukowej.

Pełny opis:

1. Modele doboru

2. Adaptacja i dostosowanie

3. Ewolucja płciowości i dobor płciowy

4. Koewolucja

5. Konflikt i kooperacja

6. Sukces rozrodczy

7. Ewolucja historii życiowych

8. Podstawowe definicje używane w biologii

9. Życie na Ziemi, definicja życia

10. Historia życia na Ziemi

11. Współczesne wymieranie gatunków

12. Skąd się biorą nowe gatunki?

13. Funkcjonowanie ekosystemów, gatunki kluczowe

14. Jak powstają ekosystemy

15. Społeczne rozumienie mechanizmów ewolucji

Literatura:

D. Futyama. Ewolucja, WUW, 2008

H. Szarski. Mechanizmy ewolucji, PWN, 1989

J. Diamond. Trzeci szympans, PIW, 1998

N. Eldregre. Życie na krawędzi, Prószyński i s-ka, 2003

M. Ryszkiewicz. 4 miliardy lat, Prószyński i s-ka, 2007

E. O. Wilson. Różnorodność życia, PIW, 1999

Efekty uczenia się:

Student potrafi objaśniać procesy powstawania gatunków i kształtowania współczesnej różnorodności biologicznej

Student potrafi tłumaczyć podstawy zjawisk i prawidłowości przyrodniczych w kontekście działania doboru naturalnego

Student potrafi scharakteryzować strategie ewolucyjne w kategoriach zysków i strat

Student potrafi zinterpretować powszechne zjawiska przyrodnicze w świetle ewolucyjnych zysków i strat

Potrafi połączyć interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą wyniesioną z innych przedmiotów z teoriami biologii ewolucyjnej

Potrafi weryfikować utarte poglądy tj. dobro gatunku, dobór grupowy

Potrafi zastosować teorie biologii ewolucyjnej do wyjaśniania zjawisk przyrodniczych

Potrafi posługiwać się modelami matematycznymi w interpretowaniu mechanizmów ewolucji

Kompetencje społeczne

Student potrafi samodzielnie i krytycznie wyszukiwać informacje w dostępnej literaturze naukowej i popularnonaukowej

Student ma świadomość etycznej odpowiedzialności człowieka za stan biosfery

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)