Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.ETO.SI.HZOHZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

1.Etologia – rys historyczny

2.Genetyczne i fizjologiczne podłoże zachowania

3.Metodyka badań etologicznych

4.Rytmy okołodobowe zachowania zwierząt gospodarskich

5.Okres okołoporodowy i przebieg porodu, opieka nad potomstwem

6.Zachowania związane z wyszukiwaniem i pobieraniem paszy oraz wody

7.Antagonizmy i przejawy agresji, hierarchia stadna

8.Uczenie się, zabawy i odpoczynek

9.Zachowanie w warunkach naturalnych

10.Wykorzystanie naturalnych form zachowania w procesach technologicznych

11.Technologiczne uwarunkowania zmian w zachowaniu

12.Interakcje człowiek – zwierzę

13.Technologiczne uwarunkowania zmian w zachowaniu (adaptacja, techno patie, stereotypie)

14. Wykorzystanie naturalnych form zachowania w procesach technologicznych

15. Praktyczne sposoby uczenia (tresury) zwierząt

16. Praktyczne aspekty obserwacji behawioru zwierząt

17. Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w obserwacjach zachowania

18. Specyfika zachowania różnych gatunków zwierząt

Literatura:

1. Kaleta T. - Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki. Wyd. SGGW 2003.

2. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

3. Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell. - Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja zachowanie i procesy poznawcze COAPE 2013.

4. Frans de Waal. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy by zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press 2016.

5. Trojan M. (red) - Zachowanie się zwierząt, Vizja Press & IT, W-wa 2007.

6. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. - Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

7. Lorenz K. - I tak człowiek trafił na psa (So kam der Mensch auf den Hund) PIW Erica, W-wa 2006.

8. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

Efekty uczenia się:

Potrafi zdefiniować kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt gospodarskich.

Rozpoznaje i interpretuje zachowania zdrowych zwierząt

Charakteryzuje zależności i zasady obowiązujące w procesie zarządzania stadem poszczególnych zwierząt gospodarskich.

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za dobrostan zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny (test) - do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Czesław Klocek, Angelika Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Omówione zostaną typowe formy naturalnego zachowania w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt jak również w różnych okresach fizjologicznych (okres okołorujowy, ciąża, okres okołoporodowy, laktacja). Procesy uczenia się zwierząt i wykorzystanie tych zdolności w realizacji procesu hodowlanego. Relacje człowiek zwierzę na wolności i w warunkach produkcyjnych. Zróżnicowanie zachowania osobników różnej płci jak też zachowanie zwierząt różnych gatunków w podobnych sytuacjach. Podkreślony będzie praktyczny aspekt wykorzystania typowych form zachowania dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

1.Etologia – rys historyczny

2.Genetyczne i fizjologiczne podłoże zachowania

3.Metodyka badań etologicznych

4.Rytmy okołodobowe zachowania zwierząt gospodarskich

5.Okres okołoporodowy i przebieg porodu, opieka nad potomstwem

6.Zachowania związane z wyszukiwaniem i pobieraniem paszy oraz wody

7.Antagonizmy i przejawy agresji, hierarchia stadna

8.Uczenie się, zabawy i odpoczynek

9.Zachowanie w warunkach naturalnych

10.Wykorzystanie naturalnych form zachowania w procesach technologicznych

11.Technologiczne uwarunkowania zmian w zachowaniu

12.Interakcje człowiek – zwierzę

Literatura:

1. Kaleta T. - Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki. Wyd. SGGW 2003.

2. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

3. Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell. - Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja zachowanie i procesy poznawcze COAPE 2013.

4. Frans de Waal. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy by zrozumieć mądrość zwierząt? Copernicus Center Press 2016.

5. Trojan M. (red) - Zachowanie się zwierząt, Vizja Press & IT, W-wa 2007.

6. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. - Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

7. Lorenz K. - I tak człowiek trafił na psa (So kam der Mensch auf den Hund) PIW Erica, W-wa 2006.

8. Nowicki J., Klocek C. - Obserwacje zachowania zwierząt gospodarskich – kilka uwag praktycznych. Przegląd Hodowlany 7, 2009, 26-29.

Uwagi:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny (test) - do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Klocek
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Bogusława Długosz, Małgorzata Gumułka, Czesław Klocek, Jacek Nowicki, Weronika Penar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Bogusława Długosz, Małgorzata Gumułka, Michał Kmiecik, Sylwia Łopuch, Edyta Molik, Jacek Nowicki, Sylwia Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Bogusława Długosz, Małgorzata Gumułka, Michał Kmiecik, Sylwia Łopuch, Martyna Małopolska, Maciej Murawski, Mariola Pabiańczyk, Sylwia Pałka, Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)