Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo rolnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.DOR.SM.HRBRY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo rolnicze
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności metodycznych w zakresie komunikowania

się z ludźmi, jakie powinni posiadać doradcy rolni.

Tematyka przedmiotu obejmuje: definicje doradztwa oraz jego cele i zadania w gospodarce rynkowej, organizację doradztwa rolniczego w

Polsce, modele powiązań doradztwa z nauką i praktyką rolniczą, formy, metody i techniki doradcze, teoretyczne podstawy doradztwa,

efektywność pracy doradczej, modele podejmowania decyzji, rodzaje doradztwa w UE oraz instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów

wiejskich w ramach WPR.

Pełny opis:

1. Doradztwo rolnicze jako działalność praktyczna i jako dyscyplina wiedzy ; definicje, rola, cele i zadania, doradztwo w systemie wiedzy i

informacji, modele powiązań nauki i doradztwa (1 godz);

2. Doradztwo rolnicze jako działalność praktyczna i jako dyscyplina wiedzy ; definicje, rola, cele i zadania, doradztwo w systemie wiedzy i

informacji, modele powiązań nauki i doradztwa (1 godz);

3. Doradztwo rolnicze jako działalność praktyczna i jako dyscyplina wiedzy ; definicje, rola, cele i zadania, doradztwo w systemie wiedzy i

informacji, modele powiązań nauki i doradztwa (1 godz);

4. Teoretyczne podstawy doradztwa; percepcja, uczenie się, postawy, modele i sposoby podejmowania decyzji (1 godz);

5. Teoretyczne podstawy doradztwa; percepcja, uczenie się, postawy, modele i sposoby podejmowania decyzji (1 godz);

6. Teoretyczne podstawy doradztwa; percepcja, uczenie się, postawy, modele i sposoby podejmowania decyzji (1 godz);

7. Formy doradztwa rolniczego i ich efektywność; doradztwo indywidualne (modele dyskusji), doradztwo grupowe, mass media, właściwe i

niewłaściwe zachowania doradcy w kontaktach z klientami, doradztwo a konsulting (1 godz);

8. Formy doradztwa rolniczego i ich efektywność; doradztwo indywidualne (modele dyskusji), doradztwo grupowe, mass media, właściwe i

niewłaściwe zachowania doradcy w kontaktach z klientami, doradztwo a konsulting (1 godz);

9. Formy doradztwa rolniczego i ich efektywność; doradztwo indywidualne (modele dyskusji), doradztwo grupowe, mass media, właściwe i

niewłaściwe zachowania doradcy w kontaktach z klientami, doradztwo a konsulting (1 godz);

10. Rodzaje doradztwa rolniczego w UE, typy doradców oraz organizacja doradztwa rolniczego w Polsce (1 godz);

11. Rodzaje doradztwa rolniczego w UE, typy doradców oraz organizacja doradztwa rolniczego w Polsce (1 godz);

12. Rodzaje doradztwa rolniczego w UE, typy doradców oraz organizacja doradztwa rolniczego w Polsce (1 godz);

13. Dopłaty bezpośrednie oraz działania PROW 2014-2020 (1 godz.);

14. Dopłaty bezpośrednie oraz działania PROW 2014-2020 (1 godz.);

15. Dopłaty bezpośrednie oraz działania PROW 2014-2020 (1 godz.).

Literatura:

1.Ban van den A., Hawkins H., 1997. Doradztwo rolnicze (tłum. Kania J. i Michalik A.), Wyd. MSDR, Kraków;

2. Kania J. 2007. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR, nr 440, seria

Rozprawy, z. 318, Kraków

Inne publikacje:

3. Boland H., 1995. Podstawy komunikowania w doradztwie (tłum. Jaska E.), MRiGŻ, CDiEwR, FAPA, Wyd. CDiEwR, Poznan;

4. Drygas M., Kania J., Wiatrak A., 2001. Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. IRWiR PAN,

Warszawa;

5. Kujawiński W., 1997. Doradztwo rolnicze w zarysie, Wyd. CDiEwR, Poznań;

6. Kuźma J., 1986. Doradztwo rolnicze, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawy teoretyczne doradztwa,

- posiada wiedzę dotyczącą metod i technik pracy w grupach i pracy doradczej,

- rozumie rodzaje doradztwa rolniczego,

- zna instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków UE.

Umiejętności:

- ocenia i umie zastosować modele porad w doradztwie indywidualnym,

- potrafi zastosować techniki pracy w doradztwie grupowym,

- posiada umiejętność komunikowania się w doradztwie indywidualnym i potrafi właściwie zachować się przy obsłudze klienta.

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania zarówno samodzielnie, jak i w zespole,

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia wiedzy i umiejętności w pracy doradczej,

- rozwija swoje umiejętności pracy z grupą

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

ocena końcowa: egzamin pisemny składający się z otwartych pytań problemowych.

Punkty ECTS:

- wykłady - 15 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem: 20 godz. : 25 = 0,8 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 10 godz. : 25 = 0,4 (czyli 0 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 1 pkt ECTS

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 -

średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.