Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy botaniki i fizjologii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.BOT.SI.HZOBY.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy botaniki i fizjologii roślin
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z budową komórek i tkanek roślinnych, strukturą morfologiczną i anatomiczną organów wegetatywnych i generatywnych oraz anatomią rozwojową kwiatów i owoców, co da podstawy topograficzne i strukturalne do umiejscowienia procesów fizjologicznych zachodzących podczas ontogenezy roślin. Szczególna uwaga zwrócona będzie na wpływ czynników środowiska na te procesy (głównie fotosyntezę i gospodarkę wodną) oraz na możliwość sterowania nimi. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny, jako złożonego układu: komórka – tkanka – organ – funkcja.

Pełny opis:

1. Poziomy organizacji komórkowej roślin: klasyfikacja składników komórki, błony plazmatyczne, organelle komórkowe, ściana komórkowa i jej modyfikacje. Cykl komórkowy.

2. Histogeneza: klasyfikacja, terminologia i budowa tkanek roślinnych. Układy tkankowe

3. Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: korzeń – systemy korzeniowe, pęd – łodyga, liść, kwiat, owoc. Formy wzrostu roślin nasiennych

4. Anatomia rozwojowa pędu generatywnego. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin

5. Biologia rozsiewania nasion i owoców

6. Gospodarka wodna. Stosunki wodne w komórce roślinnej. Transport wody. Transpiracja, parcie korzeniowe. Bilans wodny roślin

7. Gospodarka mineralna – pobieranie i transport składników mineralnych

8. Fotosynteza. Chemizm jasnej i ciemnej fazy fotosyntezy. Rośliny C3, C4 i CAM. Fotooddychanie

9. Mikroskopowe obserwacje cytologiczne: kształty komórek roślinnych, ruch cytoplazmy, plastydy, materiały zapasowe – reakcje barwne na ich wykrywanie, wakuola, ściana komórkowa – wykrywanie składników ściany

10. Budowa anatomiczna organów roślinnych: korzeń, łodyga roślin jedno- i dwuliściennych oraz pni.

11. Anatomia liścia, skórka i jej wytwory, budowa słupka i pręcika

12. Rozpoznawanie i klasyfikacja nasion i owoców

13. Wyznaczanie potencjału osmotycznego komórek roślinnych, siła ssąca

14. Badanie efektywności fotosyntezy w zależności od temperatur, intensywności i barwy światła

Literatura:

Szweykowska A., Szweykowski J., 2003 (i wznowienia). Botanika t.I. Morfologia. PWN

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B., 1995 (i wznowienia). Botanika. PWN

Stachak A. , 1984 (i wznowienia). Botanika dla zootechników. PWN

MacAdam J., W.2009. Structure & Function of Plants. Wiley-Blackwell

Kopcewicz J., Lewak S., 2005. Fizjologia roślin. PWN

Kozłowska N., 2007. Fizjologia roślin. PWRiL

Efekty uczenia się:

Student pozna budowę organów wegetatywnych i generatywnych roślin, będzie umiał wyjaśnić odmienną budowę anatomiczną różnych taksonów roślin. Pozna przebieg rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin. Zrozumie również powiązania pomiędzy strukturą i topografią tkanek w organach a umiejscowieniem procesów fizjologicznych w roślinie.

Będzie umiał zdefininiować podstawowe pojęcia stosowane w fizjologii roślin oraz pozna rolę i znajdujzie zastosowanie roślin w gospodarce żywieniowej i w świecie ożywionym w ogóle

Umiejętności

Potrafi stosować poprawną nomenklaturę botaniczną i fizjologiczną

Identyfikuje i analizuje najważniejsze cechy materiału roślinnego również na podstawie preparatów anatomicznych

Wybiera sposoby propagacji roślin i ocenia możliwość ich zastosowania

Potrafi opisać i zinterpretować wyniki doświadczeń

Metody i kryteria oceniania:

Cykliczne pisemne sprawdziany i sprawozdania z ćwiczeń. Egzamin pisemny ograniczony w czasie.

Ocena 3,0 - jeśli student uzyska 55-60% powyższych efektów kształcenia

ocena 3,5 - 61-70%

ocena 4,0 - 71-80%

ocena 4,5 - 81-90%

ocena 5,0 - gdy student wykaże się ponad 90% efektywnością uczenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)