Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy botaniki i fizjologii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.BOT.NI.HZOBY.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy botaniki i fizjologii roślin
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową komórek i tkanek roślinnych, strukturą morfologiczną i anatomiczną organów wegetatywnych i generatywnych oraz anatomią rozwojową kwiatów i owoców, co da podstawy topograficzne i strukturalne do umiejscowienia procesów fizjologicznych zachodzących podczas ontogenezy roślin. Szczególna uwaga zwrócona będzie na wpływ czynników środowiska na te procesy (głównie fotosyntezę i gospodarkę wodną) oraz na możliwość sterowania nimi. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny, jako złożonego układu: komórka – tkanka – organ – funkcja.

Pełny opis:

Wykłady: Poziomy organizacji komórkowej roślin: klasyfikacja składników komórki, błony plazmatyczne, organelle komórkowe, ściana komórkowa i jej modyfikacje. Cykl komórkowy.

Histogeneza: klasyfikacja, terminologia i budowa tkanek roślinnych. Układy tkankowe

Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: korzeń – systemy korzeniowe, pęd – łodyga, liść, kwiat, owoc. Formy wzrostu roślin nasiennych

Anatomia rozwojowa pędu generatywnego. Rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin

Biologia rozsiewania nasion i owoców

Gospodarka wodna. Stosunki wodne w komórce roślinnej. Transport wody. Transpiracja, parcie korzeniowe. Bilans wodny roślin

Gospodarka mineralna – pobieranie i transport składników mineralnych

Fotosynteza. Chemizm jasnej i ciemnej fazy fotosyntezy. Rośliny C3, C4 i CAM. Fotooddychanie

Ćwiczenia: Mikroskopowe obserwacje cytologiczne: kształty komórek roślinnych, ruch cytoplazmy, plastydy, materiały zapasowe – reakcje barwne na ich wykrywanie, wakuola, ściana komórkowa – wykrywanie składników ściany

Budowa anatomiczna organów roślinnych: korzeń, łodyga roślin jedno- i dwuliściennych oraz pni.

Anatomia liścia, skórka i jej wytwory, budowa słupka i pręcika

Rozpoznawanie i klasyfikacja nasion i owoców

Wyznaczanie potencjału osmotycznego komórek roślinnych, siła ssąca

Badanie efektywności fotosyntezy w zależności od temperatur, intensywności i barwy światła

Literatura:

Szweykowska A., Szweykowski J., 2003 (i wznowienia). Botanika t.I. Morfologia. PWN

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B., 1995 (i wznowienia). Botanika. PWN

Stachak A. , 1984 (i wznowienia). Botanika dla zootechników. PWN

MacAdam J., W.2009. Structure & Function of Plants. Wiley-Blackwell

Kopcewicz J., Lewak S., 2005. Fizjologia roślin. PWN

Kozłowska N., 2007. Fizjologia roślin. PWRiL

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student opisuje budowę organów wegetatywnych i generatywnych roślin.

Wyjaśnia odmienną budowę anatomiczną różnych taksonów roślin

Objaśnia przebieg rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin.

Znajduje powiązania pomiędzy strukturą i topografią tkanek w organach a umiejscowieniem procesów fizjologicznych w roślinie

Definiuje podstawowe pojęcia stosowane w fizjologii roślin oraz znajduje zastosowanie i rolę roślin w gospodarce żywieniowej i w świecie ożywionym w ogóle.

Umiejętności:

student potrafi stosować poprawną nomenklaturę botaniczną i fizjologiczną.

Identyfikuje i analizuje najważniejsze cechy materiału roślinnego również na podstawie preparatów anatomicznych.

Wybiera sposoby propagacji roślin i ocenia możliwość ich zastosowania

Potrafi opisać i zinterpretować wyniki doświadczeń.

Kompetencje społeczne:

Docenia rolę roślin w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym

Przewiduje stan zagrożenia naturalnego środowiska przyrodniczego

Potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Z części teoretycznej (wykładowej) egzamin pisemny ograniczony w czasie, z części praktycznej (ćwiczeń) cykliczne sprawdziany. Ocena końcowa będzie wypadkową ocen obu form zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)