Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioinżynieria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.BIO.SMN.HRBRY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia: zapoznanie studentów studiów magisterskich kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe z podstawowymi pojęciami bioinżynierii (w tym inżynierii genetycznej) oraz nowoczesnymi metodami laboratoryjnymi: techniką klonowania genów do wektorów, Southern blot, Northern blot i PCR oraz technikami stosowanymi w badaniu ekspresji genów i transgenezie zwierząt. Zostaną zapoznani z możliwościami stosowania omawianych metod i technik w rolnictwie, biologii i medycynie. Ponadto słuchacze zostaną również zapoznani z najnowszymi technikami hodowli komórek w warunkach in vitro.

Efekt kształcenia: rozumienie i poznanie podstawowych pojęć bioinżynierii oraz technik stosownych w warunkach laboratoryjnych do rekombinacji materiału genetycznego, wprowadzania fragmentów DNA do komórek innego organizmu, klonowania genów i całych organizmów, systemów badania ekspresji genów oraz metod stosowanych w hodowli komórek w warunkach in vitro.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (9 h kontaktowych):

1. Bioinżynieria – próba definicji. Przypomnienie podstawowych pojęć biologii molekularnej I inżynierii genetycznej. Enzymy modyfikujące DNA i RNA.

2. Enzymy restrykcyjne, nazewnictwo, podział oraz zastosowanie w bioinżynierii. Wektory - zastosowanie w klonowaniu molekularnym oraz transgenezie.

3..Metody analizy kwasów nukleinowych: Southern blot, Northern blot i slot-blot. Metody stosowane w badaniu ekspresji genów

4. Metoda PCR - odmiany oraz zastosowanie w bioinżynierii.

5..Uzyskiwanie zwierząt transgenicznych (GMO): losowa integracja DNA, integracja obcego DNA metodą rekombinacji homologicznej, ekspresja transgenów.

6. Zastosowanie hodowli homórkowych i tkankowych w bioinżynierii zwierząt.

7. Zastosowanie bioinżynierii w rolnictwie, biologii i medycynie. Organizmy GMO i ich znaczenie.

Literatura:

1. J. Kur, "Podstawy inżynierii genetycznej", Politechnika Gdańska, 1984 (skrypt).

2. M. Bugno, H. Rokita, "Podstawowe techniki biologii molekularnej i biotechnologii", , IBM UJ, Kraków 1999.

3. Z. Nowak, J. Gruszczyńska, "Wybrane techniki i metody analizy DNA", Wydawnictwo SGGW, 2007.

4. J. Bishop, "Ssaki transgeniczne", PWN, 2001.

5. J. Buchowicz, „Biotechnologia molekularna”, PWN, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wyjaśnia znaczenie bioinżynierii; charakteryzuje właściwości fizyczne i chemiczne kwasów nukleinowych

wymienia i charakteryzuje najważniejsze grupy enzymów i wektorów stosowanych do klonowania DNA i wykorzystywanych w transgenezie; opisuje metody wprowadzania obcego DNA do komórki

zna najważniejsze metody analizy DNA i RNA, posiada podstawową wiedzę z zakresu hodowli komórkowych; opisuje metody uzyskiwania zwierząt transgenicznych; zna zastosowanie bioinżynierii i organizmów GMO w rolnictwie, biologii i medycynie.

Umiejętności: Student potrafi wyjaśnić znaczenie i posłużyć się enzymami restrykcyjnymi w klonowaniu DNA; potrafi przygotować eksperyment, którego celem jest wprowadzenie genu do wektora, a następnie jego amplifikacja w bakteriach E. coli; stosuje i dobiera odpowiednie metody inżynierii genetycznej do analizy kwasów nukleinowych; umie opisać metody stosowane w transgenezie zwierząt gospodarskich oraz wyjaśnić znaczenie organizmów GMO dla człowieka.

Kompetencje społeczne: Student posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie rolnictwa; wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej.

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru - minimum poprawnych odpowiedzi: 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.