Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZOO.NI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy systematyki zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt w warunkach naturalnych i hodowlanych. Różnorodność gatunkowa zwierząt, z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną, zagrożonych wyginięciem i obcych oraz gatunków stanowiących protoplastów zwierząt udomowionych. Znaczenie zwierząt w ekosystemach oraz w życiu i działalności człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

1-2. Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna

3-4. Powstanie życia. Historia biosfery. Zwierzęta w biosferze.

5-6. Związki zwierząt. Interakcje, ze szczególnym uwzględnieniem pasożytnictwa

7-8. Rozmnażanie i rozwój organizmów zoologicznych

9-14. Filogeneza układów (układ powłokowy i ruchu; pokarmowy; oddechowy, krążenia i wydalniczy; nerwowy z narządami zmysłów i wewnątrzwydzielniczy)

15. Fauna Polski

Ćwiczenia (15 godz.):

1-2. Protozoa – komórki i organizmy. Budowa i znaczenie

3-4. Płazińce – tkankowce (wirki, przywry i tasiemce). Adaptacje do pasożytniczego trybu życia.

5-6. Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze.

7-8. Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne – organizmy glebowe i wodne. Mięczaki – budowa i znaczenie

9-10. Stawonogi wodne: skorupiaki. Szczękoczułkowce jako organizmy drapieżne, saprofityczne i pasożytnicze (roztocze).

11-12. Owady – budowa, bioróżnorodność i znaczenie.

13-15. Kręgowce – adaptacje do życia w różnych środowiskach. Przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie. Gatunki poddane procesowi domestykacji.

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza − absolwent zna i rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt,

- podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej,

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych,

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka.

Umiejętności − absolwent potrafi:

- zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych,

- dokonać analizy morfologii i anatomii zwierząt,

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą.

Kompetencje społeczne − absolwent:

- docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania z kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)