Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia-kręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZOK.SL.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia-kręgowce
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Morfologia i anatomia kręgowców; umiejętności dotyczące różnicowania gatunków kręgowców krajowych; ich znaczenie dla człowieka

Pełny opis:

Wykłady

Skąd wzięły się obecne kręgowce

Charakterystyka strunowców i kręgoustych.

Ryby – przystosowania do środowiska wodnego.

Płazy – wyjście kręgowców na ląd

Gady – cień dawnej świetności

Ptaki – sukces termoregulacji.

Ssaki - zróżnicowanie siedliskowe

Ssaki – różnorodność gatunkowa

Fauna krajowa kręgowców

Łącznie 30 godzin

Ćwiczenia

Wprowadzenie do strunowców (osłonice, bezczaszkowce)

Krągłouste, ryby chrzęstnoszkieletowe

Ryby kostnoszkieletowe

Płazy – różnorodność gatunkowa i adaptacje środowiskowe

Gady – różnorodność gatunkowa i adaptacje środowiskowe

Ptaki - morfologiczne i anatomiczne zmiany związane z adaptacją do lotu

Bioróżnorodność ptaków

Ssaki – anatomia i morfologia

Ssaki – charakterystyka wybranych rzędów

Rozpoznawanie i inwentaryzacja wybranych gromad kręgowców.

Ćwiczenia zaliczeniowe

Łącznie 30 godzin

Literatura:

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

3. Grabda E. Zoologia - Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 1985.

4. Publikacje własne jako pierwszy autor i współautorstwo prac z tego zakresu dostępne na stronach Biblioteki Głównej UR w Krakowie, jak i na stronach zewnętrznych.

5. Prace dyplomowe (promotor prac) – dostępne w Bibliotece Głównej UR w Krakowie, również poprzez system USOS w formie streszczeń (abstraktów).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Opisuje poszczególne grupy taksonomiczne kręgowców

Rozpoznaje różnorodność gatunkową kręgowców

Charakteryzuje adaptacje kręgowców do różnych środowisk

Zna przedstawicieli kręgowców krajowych

UMIEJĘTNOŚCI

Opisuje znaczenie gatunków fauny krajowej w różnych typach siedlisk

Weryfikuje status liczebnościowy i przestrzenny wybranych gromad kręgowców

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Wrażliwy na różne typy zagrożeń dla przedstawicieli gatunków krajowych kręgowców

Postrzega relacje między środowiskiem a adaptacjami ewolucyjnymi gatunków

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (test zamknięty)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)