Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZOK.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia kręgowców
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiana jest filogeneza i systematyka poszczególnych grup kręgowców, a także adaptacje morfologiczne i anatomiczno-fizjologiczne do środowiska życia. Student zapoznaje się z gatunkami o istotnym znaczeniu dla człowieka

Pełny opis:

Wykłady 15 godzin:

1. Pochodzenie i współczesna systematyka kręgowców – 2 godz.

2. Ryby – życie w środowisku wodnym – 2 godz.

3. Płazy – pierwsze czworonogi lądowe. Dwuśrodowiskowość życia płazów – 2 godz.

4. Gady – pierwsze owodniowce. Ptaki i ssaki jako zwierzęta stałocieplne – 2 godz.

5. Ptaki – różnorodność i rozprzestrzenienie – 2 godz.

6. Ssaki – zróżnicowanie siedliskowe – 2 godz.

7. Gatunki chronione, zagrożone i wymarłe oraz gatunki obce inwazyjne ekologicznie. Szkodniki i synantropy. Gatunki udomowione i ich protoplaści – 3 godz.

Ćwiczenia 30 godzin:

1. Cechy wspólne strunowców. Osłonice– 2 godz.

2. Bezczaszkowce i czaszkowce bezszczękowe – 2 godz.

3. Ryby chrzęstnoszkieletowe – 2 godz.

4. Ryby kostnoszkieletowe – gatunki morskie i słodkowodne – 2 godz.

5. Płazy – budowa, rozwój i adaptacje środowiskowe. Gatunki krajowe – 4 godz.

6. Gady – budowa, rozwój i adaptacje środowiskowe. Gatunki krajowe – 4 godz.

7. Ptaki – termoregulacja i adaptacje do lotu. Charakterystyka wybranych rzędów – 6 godz.

8. Ssaki – adaptacje morfologiczne i anatomiczne. Charakterystyka wybranych rzędów – 8 godz.

Literatura:

1. Szarski H. Historia zwierząt kręgowych. PWN, Warszawa, 2000

2. Błaszak Cz. (red) Zoologia. PWN, Warszawa 2015-2020, t.3, cz. 1-3

3. Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa, 1997

Uzupełniająca:

1. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001

2. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996

3. Nosal P. i in. Endoparasites of exotic ungulates from the Giraffidae and Camelidae families kept ex situ. Annals of Parasitology, 2016, 62, 67-70

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- bogactwo gatunkowe i związki wśród kręgowców

- filogenetyczną zmienność i adaptacje kręgowców do różnych środowisk

Umiejetności - potrafi:

- zastosować odpowiednie techniki mikro- i makroskopowe do przeprowadzenia analizy morfologicznej i anatomicznej organizmów oraz zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą zoologiczną

- opisać poznane zwierzęta pod względem taksonomicznym i ekologicznym, a także znaczenia dla człowieka

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- działania na rzecz ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hędrzak, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak, Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak, Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Magdalena Trela, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)