Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.USTZW.SI.HZOKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Znajomość obowiązującego prawa stanowi podstawowy wymóg podejmowania prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami postępowania ze zwierzętami w ujęciu prawnym. Dla osiągnięcia tego celu przybliżone zostaną ważniejsze akty prawne (ustawy i rozporządzenia) regulujących różne dziedziny produkcji zwierzęcej. Słuchacze będą mogli samodzielnie wyszukiwać niezbędne informacje prawne wraz z ich elementarnym rozumieniem i zastosowaniem.

Pełny opis:

Relacje człowiek - zwierzę w ujęciu historyczno-prawnym i filozoficzno etycznym.

Podstawowe pojęcia prawne i akty normatywne.

Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia UNESCO 1978r., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928r

Ustawa o ochronie zwierząt (1997 r. Dz.U. 111, poz. 724 z późn. zm.)

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa ośrodkach żywienia zwierząt, tzw. „prawo paszowe”

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych w celach naukowych i edukacyjnych

Prawo łowieckie

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Ustawa o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO)

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej- ochrona wód, gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności

Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w świetle obowiązujących aktów prawnych

Ważniejsze rozporządzenia dotyczące różnych aspektów produkcji zwierzęcej

Literatura:

1. Brzóska F. Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów Unii Europejskiej. Polskie Drobiarstwo 1997, s. 3-11.

2. Górski K. Transport zwierząt gospodarskich a ich dobrostan. Przegląd Hodowlany 2, 2000, s. 24-26.

3. Kamiński K. Drogi i bezdroża reformy hodowli. Przegląd Hodowlany 9, 2000, s.11-13.

4. Klocek C. Zwierzę w świetle prawa w ujęciu historycznym, Przegląd Hodowlany 2008

5. Mielczarek A.E., Klocek C.. Świnie przed sądem, Trzoda Chlewna 2, 2009, 17-18.

6. Mól H. Prawa zwierząt w konwencjach Rady Europy. Medycyna Wet. 52 (2) 1996, s.81-84.

7. Mroczkowski S. Etyczne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Przegląd Hodowlany 9, 1996, s. 1-3.

8. Mroczkowski S. Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. Przegląd Hodowlany 7, 2000, s. 1-3.

9. Prost E.K. Ubój rytualny. Medycyna Wet. 51 (12), 1995, s. 725-727.

10. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Życie Wet. Zał. 11, 1997, s. 1-16.

11. Siuda W. Elementy prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo Scriptum, Poznań 1997.

12. Szarek J. Ustawy dotyczące zwierząt, Wyd. AR Kraków 1998, 444-455

Efekty uczenia się:

- wymienia i zna akty prawne regulujące postępowanie ze zwierzętami

- opisuje strukturę organizacyjną instytucji uprawnionych do gospodarowania zwierzyną, zna idee łowiectwa

- prawidłowo interpretuje i stosuje prawo hodowlane, weterynaryjne i żywnościowe obowiązujące w UE i Polsce

- posiada umiejętność eliminacji, względnie ograniczania zagrożeń zdrowia publicznego wynikających z chorób odzwierzęcych

- ocenia prawidłowość pozyskania, transportu i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego pod kątem przepisów sanitarno-weterynaryjnych

- formułuje, nazywa, opisuje i objaśnia zasady etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, pochodzącej z ferm zwierząt nieudomowionych

- ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

- ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny- do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)