Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.SEM1.SM.HRBRY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia dydaktyczne w ramach Seminarium na semestrze drugim polegają na wykorzystaniu zdobytej na kierunku studiów wiedzy, pozyskania literatury branżowej zgodnej z tematem pracy magisterskiej oraz poznaniu metodyki badań naukowych i wybraniu właściwych metod statystycznych w celu opracowania własnych wyników będących podstawą pracy magisterskiej. Zajęcia odbywają się pod opieką promotora. Omówione zostaną również najważniejsze elementy prawa autorskiego oraz sposoby przeciwdziałania i wykrywania plagiatów.

Pełny opis:

Praca dyplomowa magisterska, wybór tematyki i tematu pracy (prezentacja badań prowadzonych w poszczególnych Katedrach), procedura składania pracy i zasady dyplomowania (etapy pisania pracy i terminy obrony); egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej, bazy danych i ich wykorzystanie jako źródeł literatury związanej z wybranym tematem pracy magisterskiej

prawo autorskie, plagiat i postępowanie etyczne w badaniach naukowych (na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, z poźn. zmianami); wykrywanie plagiatów i ich konsekwencje

charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii,

ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie)

wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna

wystąpienia ustne studentów dotyczące wybranych zagadnień z zakresu chowu i hodowli zwierząt lub najważniejszych osiągnięć nauk o zwierzętach

referowanie przez studentów koncepcji, hipotezy badawczej i wstępnych założeń pracy magisterskiej (przygotowane na podstawie tematu pracy i zebranej literatury naukowej)

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po

polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub

doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac

naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach

pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83; Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o

zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2010 nr 152 poz.

1016

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16

września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.

2016, poz. 1554 z późn. zmianami)

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

4. Publikacje naukowe prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

- metodologię pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników badań naukowych,

- zasady przygotowania publikacji naukowej oraz wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w pracy naukowej,

- cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna podstawy prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- wyszukiwać i gromadzić literaturę naukową związaną z wybranym tematem pracy magisterskiej oraz wykorzystać ją do przygotowania w formie pisemnej przeglądu literatury,

- przygotować wystąpienie ustne dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu nauk o zwierzętach lub tematu naukowego związanego z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej, wykorzystując informacje pochodzące z różnych źródeł,

- przygotować koncepcję pracy magisterskiej; zaplanować poszczególne jej części wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad tworzenia prac naukowych; przygotować wystąpienie ustne w celu zreferowania koncepcji, planu i założeń pracy magisterskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy,

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,

- stosowania zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest wygłoszenie i ocena przez prowadzącego seminarium referatów studentów (z zagadnień z zakresu nauk o zwierzętach, a także prezentacji koncepcji poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Popek
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar, Włodzimierz Popek, Magdalena Socha, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Paweł Szczerbik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.