Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.PPR.SI.HZOPY.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji roślinnej
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu omówienie znaczenia produkcji roślinnej, czynników przyrodniczych, zabiegów uprawowych oraz technologii uprawy ważniejszych gatunków roślin. Program wykładów obejmuje opis procesu glebotwórczego oraz zagadnienia chemiczno-rolnicze - żyzność gleby, nawożenie, rola fizjologiczna składników pokarmowych (makro i mikroelementów) dla roślin i zwierząt), a także wpływ nawożenia na jakość plonów (w tym wartość paszową, wymagania klimatyczne i glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych.a podstawowe właściwości gleby oraz przeprowadza analizy chemiczne nawozów. Oblicza dawkę nawozów mineralnych na podstawie zasobności gleby w składniki pokarmowe i przewidywanego plonu. Poznaje charakterystykę rolniczo-botaniczną ważniejszych gatunków roślin rolniczych z projektowaniem technologii uprawy.

Pełny opis:

Historia gleboznawstwa i chemii rolnej, proces glebotwórczy i jego czynniki.

Właściwości fizyczne (morfologia, odczyn), chemiczne (koloidy glebowe - próchnica, minerały ilaste) i biologiczne gleby (nitryfikacja, denitryfikacja, wiązanie azotu atmosferycznego.

Systematyka gleb.

Składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i zwierząt (makro i mikroelementy) - zawartość w glebach i roślinach.

Charakterystyka nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych.

Ekologiczne skutki nawożenia.

Wpływ nawożenia na wartość paszową roślin (UZ).

Aktualny stan produkcji roślinnej w Polsce i na świecie, plon roślin uprawnych i możliwości jego zwiększania, wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Struktura zasiewów, stanowisko w zmianowaniu, czynniki ograniczające produkcję w Polsce. Podstawy uprawy roli.

Uprawa zbóż ozimych: pszenicy, żyta i pszenżyta ozimego na ziarno i na zielonkę, jęczmienia.

Znaczenie gospodarcze i uprawa zbóż jarych. Mieszanki zbożowe i zbożowo-strączkowe.

Kukurydza: znaczenie i możliwość uprawy w Polsce, przydatność gleb i stanowiska w zmianowaniu, mechaniczna uprawa gleby w jesieni i na wiosnę Prowadzenie łanu kukurydzy uprawianej na ziarno, CCM i kiszonkę.

Ziemniak: pochodzenie i znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno glebowe, uprawa roli i nawożenie. Uprawa ziemniaków wczesnych i na sadzeniaki.

Burak cukrowy i pastewny: pochodzenie i znaczenie gosp., wymagania klimatyczno glebowe, właściwości użytkowe odmian .Agrotechnika buraka cukrowego i pastewnego. Inne rośliny okopowe.

Rośliny oleiste: znaczenie gosp., stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Agrotechnika rzepaku ozimego. Pozostałe oleiste.

Rośliny motylkowate grubonasienne. Uprawa grochu i bobiku.

Rośliny motylkowate drobnonasienne. Uprawa i użytkowanie plantacji lucerny i koniczyny czerwonej. Poplony ozime, ścierniskowe, wsiewki, plony wtóre.

Charakterystyka użytków zielonych w Polsce i Europie. Użytek zielony jako ekosystem półnaturalny i jego cechy.

Biologia rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (etapy wzrostu, przydatność użytkowa, konkurencyjność.

Systematyka i metody oznaczania składu florystycznego runi.

Efektywność nawożenia użytków zielonych i koszty produkcji pasz (efektywność nawozowa składników, granica opłacalności, opłacalność różnych typów produkcji zwierzęcej).

Zabiegi pratotechniczne.

Ćwiczenia:

Uprawa roli: zadania, uprawki, zespoły uprawek. Zmianowanie, płodozmian, czynniki i elementy zmianowania.

Ziemniak: Budowa morfologiczna i anatomiczna bulwy, zabieg podkiełkowywania i pobudzania. Fazy rozwojowe.

Burak cukrowy i pastewny: budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia spichrzowego, wartość przemysłowa i pastewna. Rozwój roślin w I i II roku wegetacji.

Systematyka roślin zbożowych. Budowa morfologiczna i anatomiczna ziarna, rozpoznawanie nasion, skład chemiczny ziarna zbóż. Budowa kwiatostanu. Fazy rozwojowe.

Pszenica, żyto, pszenżyto: systematyka gatunków i odmian botanicznych, budowa morfologiczna kłosa, charakterystyka i podział odmian rolniczych. Jęczmień, owies: budowa morfologiczna kłosa, podgatunki i odmiany botaniczne, rozpoznawanie podgatunków, jęczmień pastewny a jęczmień browarny. Wartość paszowa ziarna odmian owsa form oplewionych i nagoziarnistych.

Kukurydza – budowa morfologiczna rośliny, systematyka, rozpoznawanie podgatunków, skład chemiczny ziarna, grupy wczesności mieszańców. Kolokwium- cząstkowe, technologia uprawy roślin zbożowych.

Rośliny oleiste: znaczenie gosp., stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Rośliny oleiste: rzepak i rzepik – znaczenie gosp., systematyka, budowa morfologiczna i anatomiczna, podstawowy skład chemiczny, biologia wzrostu i rozwoju.

Rośliny motylkowe grubonasienne – strączkowe: znaczenie gospodarcze, systematyka, budowa morfologiczna i anatomiczna, podstawowy skład chemiczny, biologia wzrostu i rozwoju.

Bobik, groch, wyka, soja: morfologiczne i anatomiczne cechy charakterystyczne gatunków, technologia uprawy.

Rośliny motylkowate drobnonasienne. Znaczenie gospodarcze, systematyka, budowa anatomiczna i morfologiczna, podstawowy skład chemiczny, biologia wzrostu i rozwoju.

Koniczyny, lucerny: morfologiczne i anatomiczne cechy charakterystyczne gatunków. Rozpoznawanie nasion, owoców i roślin.

Systematyka i morfologia traw.

Poznanie i oznaczanie nasion ważniejszych gatunków traw.

Poznanie i oznaczanie ważniejszych traw w stanie kwiatowym

Poznanie i oznaczanie ważniejszych traw w stanie bezkwiatowym

Zioła i rośliny motylkowate w runi łąkowej (omówienie gatunków).

Zasady układania mieszanek na użytki trwałe, przemienne i trawnik.

Metody oceny wydajności oraz jakości paszy z użytków zielonych.

Rozpoznawanie nasion i kwiatostanów.

Literatura:

Szczegółowa uprawa roślin, 2003. Wyd. AR we Wrocławiu, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego

Produkcja roślinna cz. I, II i III praca zbiorowa pod red. prof. W. Grzebisza, wydawnictwo Hortpress sp. z o.o. 2008 lub 2009

Łąkarstwo, 2004, Wyd. Kurpisz, Poznań, praca zbiorowa pod red. M. Rogalskiego.

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN.

Mercik S. 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa. Turski R. i in. 1999. Zarys gleboznawstwa. Wyd. AR w Lublinie.

Efekty uczenia się:

Student definiuje proces glebotwórczy, wymienia i omawia czynniki tego procesu oraz zna systematykę gleb, wymienia i opisuje najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, zna pierwiastki niezbędne dla roślin i zwierząt oraz posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli, zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny organów zapasowych i ich wartość użytkową, potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania testowe: test z wyboru lub uzupełnienia oraz zadania obliczeniowe. W zależności od ustalenia ze studentami egzamin może składać się z 3 części:1) gleboznawstwo i podstawy nawożenia, 2) uprawa roli i roślin, 3) uprawa łąk i pastwisk a oceną końcową będzie średnia ważona z poszczególnych części, przy czym każda część musi być zaliczona przynajmniej na dostateczny (3,0). Każda część może być zaliczana sukcesywnie po zakończeniu wykładów obejmujących przewidziany zakres treści nauczania. Egzamin może odbyć się także z całości przedmiotu - w sesji egzaminacyjnej. Zasady oceniania będą takie same jak dla egzaminu cząstkowego.

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne rozpoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen w trakcie semestru.

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Udział ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi odpowiednio 60 i 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)