Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.PPR.SI.HZOKY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji roślinnej
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie znaczenia produkcji roślinnej, czynników przyrodniczych, zabiegów uprawowych oraz technologii uprawy ważniejszych gatunków roślin. Program wykładów obejmuje opis procesu glebotwórczego oraz zagadnienia chemiczno-rolnicze, żyzność gleby, nawożenie, rolę fizjologiczną składników pokarmowych (makro i mikroelementów) dla roślin i zwierząt, a także wpływ nawożenia na jakość plonów (w tym wartość paszową, wymagania klimatyczne i glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych na podstawie właściwości gleby oraz przeprowadzonych analiz chemicznych nawozów. Student określa dawkę nawozów mineralnych na podstawie zasobności gleby w składniki pokarmowe i przewidywanego plonu. Poznaje charakterystykę rolniczo-botaniczną ważniejszych gatunków roślin rolniczych z projektowaniem technologii uprawy włącznie.

Pełny opis:

Wykłady:

Historia gleboznawstwa i chemii rolnej, proces glebotwórczy i jego czynniki.

Właściwości fizyczne (morfologia, odczyn), chemiczne (koloidy glebowe - próchnica, minerały ilaste) i biologiczne gleby (nitryfikacja, denitryfikacja, wiązanie azotu atmosferycznego.

Systematyka gleb.

Składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i zwierząt (makro i mikroelementy) - zawartość w glebach i roślinach.

Charakterystyka nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych.

Ekologiczne skutki nawożenia.

Wpływ nawożenia na wartość paszową roślin.

Charakterystyka produkcji roślinnej na świecie i w Polsce.

Siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej.

Czynniki zmianowania, płodozmian. Mechaniczna uprawa roli.

Uprawa zbóż ozimych.

Uprawa zbóż jarych.

Technologie uprawy ziemniaka dla różnych kierunków użytkowania.

Technologia uprawy buraków i innych roślin okopowych korzeniowych.

Uprawa roślin oleistych (rzepak, gorczyca).

Uprawa wybranych roślin strączkowych (bobik, groch, łubin).

Uprawa lucerny, koniczyny czerwonej i ich mieszanek z trawami na gruntach ornych.

Charakterystyka użytków zielonych w Polsce i Europie. . Użytek zielony jako ekosystem półnaturalny i jego cechy.

Biologia rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (etapy wzrostu, przydatność użytkowa, konkurencyjność).

Systematyka i metody oznaczania składu florystycznego runi

Efektywność nawożenia użytków zielonych i koszty produkcji pasz (efektywność nawozowa składników, granica opłacalności, opłacalność różnych typów produkcji zwierzęcej).

Zabiegi pratotechniczne.

Ćwiczenia:

Charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych podstawowych typów gleb w Polsce.

Charakterystyka nawozów naturalnych i mineralnych oraz technologia stosowania.

Obliczanie dawek azotu, fosforu i potasu pod określone gatunki roślin paszowych oraz określanie potrzeb wapnowania gleb.

Zmianowanie i uprawa roli.

Charakterystyka botaniczna roślin okopowych (fazy rozwojowe, grupy odmian, budowa morfologiczna), rozpoznawanie materiału siewnego.

Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego.

Zboża wiechlinowate: rozpoznawanie kłosów, grupy użytkowe odmian; obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych.

Charakterystyka botaniczna kukurydzy i roślin oleistych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego i części wegetatywnych, obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych.

Charakterystyka botaniczna roślin strączkowych: fazy rozwojowe, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych, substancje antyżywieniowe.

Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych drobnonasiennych: sposób użytkowania, plonowanie, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych.

Charakterystyka UZ. Systematyka i morfologia traw o największej produkcyjności i wysokiej wartości pastewnej.

Charakterystyka najważniejszych gatunków traw występujących na trwałych UZ.

Zioła i rośliny motylkowate w runi łąkowej (omówienie gatunków).

Zasady układania mieszanek na zakładanie lub renowację trwałych UZ.

Literatura:

Szczegółowa uprawa roślin, 2003. Wyd. AR we Wrocławiu, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego

Produkcja roślinna cz. I, II i III praca zbiorowa pod red. prof. W. Grzebisza, wydawnictwo Hortpress sp. z o.o. 2008 lub 2009

Łąkarstwo, 2004, Wyd. Kurpisz, Poznań, praca zbiorowa pod red. M. Rogalskiego.

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN.

Mercik S. 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa. Turski R. i in. 1999. Zarys gleboznawstwa. Wyd. AR w Lublinie.

Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Sobol Z., Baran D. 2005. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na właściwości gleby ciężkiej i lekkiej. Fragm. Agron. 1: 446-455.

Efekty uczenia się:

Student definiuje proces glebotwórczy, wymienia i omawia czynniki tego procesu oraz zna systematykę gleb, wymienia i opisuje najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, zna pierwiastki niezbędne dla roślin i zwierząt oraz posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli, zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny organów zapasowych i ich wartość użytkową, potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych.

Absolwent rozpoznaje części wegetatywne oraz nasiona roślin rolniczych i traw łąkowych, oblicza normy wysiewu i dawki nawozów dla założonych warunków agrotechnicznych, opracowuje kartę agrotechniczną uprawy najważniejszych gatunków roślin rolniczych, rozumie znaczenie produkcji roślinnej dla bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji pasz, ma świadomość etycznej odpowiedzialności związanej z produkcją zdrowej żywności i pasz.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania testowe: test z wyboru lub uzupełnienia oraz zadania obliczeniowe. W zależności od ustalenia ze studentami egzamin może składać się z 3 części:1) gleboznawstwo i podstawy nawożenia, 2) uprawa roli i roślin, 3) uprawa łąk i pastwisk a oceną końcową będzie średnia ważona z poszczególnych części, przy czym każda część musi być zaliczona przynajmniej na dostateczny (3,0). Każda część może być zaliczana sukcesywnie po zakończeniu wykładów obejmujących przewidziany zakres treści nauczania. Egzamin może odbyć się także z całości przedmiotu - w sesji egzaminacyjnej. Zasady oceniania będą takie same jak dla egzaminu cząstkowego.

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne rozpoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen w trakcie semestru.

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Udział ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi odpowiednio 60 i 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Agnieszka Klimek-Kopyra, Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik, Marcin Niemiec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Krzysztof Gondek, Piotr Kacorzyk, Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik, Marcin Niemiec, Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.