Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.PPR.SI.HZOHZ.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu omówienie znaczenia produkcji roślinnej, czynników przyrodniczych, zabiegów uprawowych oraz technologii uprawy ważniejszych gatunków roślin. Program wykładów obejmuje opis procesu glebotwórczego oraz zagadnienia chemiczno-rolnicze - żyzność gleby, nawożenie, rola fizjologiczna składników pokarmowych (makro i mikroelementów) dla roślin i zwierząt), a także wpływ nawożenia na jakość plonów (w tym wartość paszową, wymagania klimatyczne i glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych.a podstawowe właściwości gleby oraz przeprowadza analizy chemiczne nawozów. Oblicza dawkę nawozów mineralnych na podstawie zasobności gleby w składniki pokarmowe i przewidywanego plonu. Poznaje charakterystykę rolniczo-botaniczną ważniejszych gatunków roślin rolniczych z projektowaniem technologii uprawy.

Pełny opis:

Wykłady:

Historia gleboznawstwa i chemii rolnej, proces glebotwórczy i jego czynniki.

Właściwości fizyczne (morfologia, odczyn), chemiczne (koloidy glebowe - próchnica, minerały ilaste) i biologiczne gleby (nitryfikacja, denitryfikacja, wiązanie azotu atmosferycznego.

Systematyka gleb.

Składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i zwierząt (makro i mikroelementy) - zawartość w glebach i roślinach.

Charakterystyka nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych.

Ekologiczne skutki nawożenia. Wpływ nawożenia na wartość paszową roślin.

Charakterystyka produkcji roślinnej na świecie i w Polsce.

Siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej.

Czynniki zmianowania, płodozmian. Mechaniczna uprawa roli.

Uprawa zbóż ozimych i jarych.

Technologie uprawy ziemniaka dla różnych kierunków użytkowania.

Technologia uprawy buraków i innych roślin okopowych korzeniowych.

Uprawa roślin oleistych (rzepak, gorczyca).

Uprawa wybranych roślin strączkowych (bobik, groch, łubin, soja).

Uprawa lucerny, koniczyny czerwonej i ich mieszanek z trawami na gruntach ornych.

Charakterystyka użytków zielonych w Polsce i Europie. . Użytek zielony jako ekosystem półnaturalny i jego cechy.

Biologia rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (etapy wzrostu, przydatność użytkowa, konkurencyjność).

Systematyka i metody oznaczania składu florystycznego runi

Efektywność nawożenia użytków zielonych i koszty produkcji pasz (efektywność nawozowa składników, granica opłacalności, opłacalność

różnych typów produkcji zwierzęcej).

Zabiegi pratotechniczne.

Ćwiczenia:

Charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych podstawowych typów gleb w Polsce.

Charakterystyka nawozów naturalnych i mineralnych oraz technologia stosowania.

Obliczanie dawek azotu, fosforu i potasu pod określone gatunki roślin paszowych oraz określanie potrzeb wapnowania gleb.

Zmianowanie i uprawa roli.

Charakterystyka botaniczna roślin okopowych (fazy rozwojowe, grupy odmian, budowa morfologiczna), rozpoznawanie materiału siewnego.

Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego.

Zboża wiechlinowate: rozpoznawanie kłosów, grupy użytkowe odmian; obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych.

Charakterystyka botaniczna kukurydzy i roślin oleistych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego i części wegetatywnych, obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych.

Charakterystyka botaniczna roślin strączkowych: fazy rozwojowe, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych, substancje nieżywieniowe.

Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych drobnonasiennych: sposób użytkowania, plonowanie, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych.

Charakterystyka UZ. Systematyka i morfologia traw o największej produkcyjności i wysokiej wartości pastewnej.

Charakterystyka najważniejszych gatunków traw występujących na trwałych UZ.

Zioła i rośliny motylkowate w runi łąkowej (omówienie gatunków).

Zasady układania mieszanek na zakładanie lub renowację trwałych UZ.

Literatura:

Uprawa roślin. 2020. Praca zbiorowa pod red. A. Koteckiego, Wyd. UP we Wrocławiu.

Korzeniowski S. 2021. Polowa produkcja roślinna. T. 1. Podstawy produkcji roślin rolniczych. Wyd. PWSZ w Suwałkach.

Łąkarstwo. 2004. Praca zbiorowa pod red. M. Rogalskiego, Wyd. Kurpisz, Poznań.

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN.

Mercik S. 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa. Turski R. i in. 1999. Zarys gleboznawstwa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

-definiuje proces glebotwórczy, wymienia i omawia czynniki tego procesu oraz zna systematykę gleb,

-wymienia i opisuje najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, zna pierwiastki niezbędne dla roślin i zwierząt oraz

posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli,

-zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny

organów zapasowych i ich wartość użytkową,

-potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych.

Umiejętności:

-umie przeprowadzić proste analizy chemiczne materiału glebowego i nawozów,

-rozpoznaje całe rośliny i ich nasiona,

-oblicza normy wysiewu i dawki nawozów dla założonych warunków agrotechnicznych.

Kompetencje społeczne:

-rozumie znaczenie produkcji roślinnej dla bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji pasz,

-ma świadomość etycznej odpowiedzialności związanej z produkcją zdrowej żywności i pasz,

-potrafi pracować samodzielnie i w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania testowe: test z wyboru lub uzupełnienia oraz zadania obliczeniowe. Egzamin składa się z 3 części: 1) gleboznawstwo i podstawy nawożenia, 2) uprawa roli i

roślin, 3) uprawa łąk i pastwisk, a ocenę końcową stanowi średnia ważona z poszczególnych części, przy czym każda część musi być zaliczona przynajmniej na ocenę dostateczny (3,0). Każda część może być zaliczana sukcesywnie po zakończeniu wykładów obejmujących przewidziany zakres treści nauczania. Egzamin może odbyć się także z całości przedmiotu - w sesji egzaminacyjnej. Zasady oceniania będą takie same jak dla egzaminu cząstkowego.

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne rozpoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 65-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 75-85%), ponad dobrej (4,5 - średnio 85-95%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >95%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego zakresu nauczania,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Udział ocen z zaliczenia wykładów oraz ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi odpowiednio 60 i 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur, Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Marek Kołodziejczyk, Małgorzata Koncewicz-Baran, Anna Lorenc-Kozik, Marcin Niemiec, Monika Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Marek Kołodziejczyk, Monika Komorowska, Anna Lorenc-Kozik, Marcin Niemiec, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Piotr Kacorzyk, Marek Kołodziejczyk, Monika Komorowska, Anna Lorenc-Kozik, Marcin Niemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)