Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.POD.NI.HZONY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji roślinnej
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie znaczenia produkcji roślinnej, czynników przyrodniczych, zabiegów uprawowych oraz technologii uprawy ważniejszych gatunków roślin. Program wykładów obejmuje opis procesu glebotwórczego oraz zagadnienia chemiczno-rolnicze, żyzność gleby, nawożenie, rolę fizjologiczną składników pokarmowych (makro i mikroelementów) dla roślin i zwierząt, a także wpływ nawożenia na jakość plonów (w tym wartość paszową), wymagania klimatyczne i glebowe oraz stanowisko w zmianowaniu roślin w uprawach polowych na podstawie właściwości gleby oraz przeprowadzonych analiz chemicznych nawozów. Student określa dawkę nawozów mineralnych na podstawie zasobności gleby w składniki pokarmowe i przewidywanego plonu. Poznaje charakterystykę rolniczo-botaniczną ważniejszych gatunków roślin rolniczych z projektowaniem technologii uprawy włącznie.

Pełny opis:

Wykłady:

Historia gleboznawstwa i chemii rolnej, proces glebotwórczy i jego czynniki.

Właściwości fizyczne (morfologia, odczyn), chemiczne (koloidy glebowe - próchnica, minerały ilaste) i biologiczne gleby (nitryfikacja, denitryfikacja, wiązanie azotu atmosferycznego.

Systematyka gleb.

Składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i zwierząt (makro i mikroelementy) - zawartość w glebach i roślinach.

Charakterystyka nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych.

Ekologiczne skutki nawożenia.

Wpływ nawożenia na wartość paszową roślin (UZ).

Aktualny stan produkcji roślinnej w Polsce i na świecie, plon roślin uprawnych i możliwości jego zwiększania, wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Struktura zasiewów, stanowisko w zmianowaniu, czynniki ograniczające produkcję w Polsce. Podstawy uprawy roli.

Uprawa zbóż ozimych: pszenicy, żyta i pszenżyta ozimego na ziarno i na zielonkę, jęczmienia.

Znaczenie gospodarcze i uprawa zbóż jarych. Mieszanki zbożowe i zbożowo-strączkowe.

Kukurydza: znaczenie i możliwość uprawy w Polsce, przydatność gleb i stanowiska w zmianowaniu, mechaniczna uprawa gleby w jesieni i na wiosnę Prowadzenie łanu kukurydzy uprawianej na ziarno, CCM i kiszonkę.

Ziemniak: pochodzenie i znaczenie w zmianowaniu, wymagania klimatyczno glebowe, uprawa roli i nawożenie. Uprawa ziemniaków wczesnych i na sadzeniaki.

Burak cukrowy i pastewny: pochodzenie i znaczenie gosp., wymagania klimatyczno glebowe, właściwości użytkowe odmian .Agrotechnika buraka cukrowego i pastewnego. Inne rośliny okopowe.

Rośliny oleiste: znaczenie gosp., stanowisko w zmianowaniu, czynniki decydujące o jakości surowca dla przemysłu olejarskiego. Agrotechnika rzepaku ozimego. Pozostałe oleiste.

Rośliny motylkowate grubonasienne. Uprawa grochu i bobiku.

Rośliny motylkowate drobnonasienne. Uprawa i użytkowanie plantacji lucerny i koniczyny czerwonej. Poplony ozime, ścierniskowe, wsiewki, plony wtóre.

Ćwiczenia:

Charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych podstawowych typów gleb w Polsce.

Charakterystyka nawozów naturalnych i mineralnych oraz technologia stosowania.

Obliczanie dawek azotu, fosforu i potasu pod określone gatunki roślin paszowych oraz określanie potrzeb wapnowania gleb.

Zmianowanie i uprawa roli.

Charakterystyka botaniczna roślin okopowych (fazy rozwojowe, grupy odmian, budowa morfologiczna), rozpoznawanie materiału siewnego.

Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego.

Zboża wiechlinowate: rozpoznawanie kłosów, grupy użytkowe odmian; obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych.

Charakterystyka botaniczna kukurydzy i roślin oleistych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego i części wegetatywnych, obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych.

Charakterystyka botaniczna roślin strączkowych: fazy rozwojowe, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych, substancje antyżywieniowe.

Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych drobnonasiennych: sposób użytkowania, plonowanie, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych.

Charakterystyka UZ. Systematyka i morfologia traw o największej produkcyjności i wysokiej wartości pastewnej.

Charakterystyka najważniejszych gatunków traw występujących na trwałych.

Zioła i rośliny motylkowate w runi łąkowej (omówienie gatunków).

Zasady układania mieszanek na zakładanie lub renowację trwałych UZ.

Literatura:

Szczegółowa uprawa roślin, 2003. Wyd. AR we Wrocławiu, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego

Produkcja roślinna cz. I, II i III praca zbiorowa pod red. prof. W. Grzebisza, wydawnictwo Hortpress sp. z o.o. 2008 lub 2009

Łąkarstwo, 2004, Wyd. Kurpisz, Poznań, praca zbiorowa pod red. M. Rogalskiego.

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN.

Mercik S. 2002. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa. Turski R. i in. 1999. Zarys gleboznawstwa. Wyd. AR w Lublinie.

Efekty uczenia się:

Student definiuje proces glebotwórczy, wymienia i omawia czynniki tego procesu oraz zna systematykę gleb, wymienia i opisuje najważniejsze właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, zna pierwiastki niezbędne dla roślin i zwierząt oraz posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli, zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny organów zapasowych i ich wartość użytkową, potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów i ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi odpowiednio 60 i 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk, Tadeusz Zając
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Agnieszka Klimek-Kopyra, Marek Kołodziejczyk, Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek, Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Marek Kołodziejczyk, Anna Lorenc-Kozik, Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.