Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolnożyjących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.OCH.SM.HZOUY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolnożyjących
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony i eksploatacji zwierząt z uwzględnieniem biologii gatunków, struktur wewnątrz populacyjnych,

oddziaływań międzygatunkowych, czynników antropogenicznych oraz skutków procesów genetycznych zachodzących w izolowanych

populacjach.

Efekt kształcenia:

Student zdobywa wiedzę z zakresu obowiązujących zasad i metod ochrony i eksploatacji zasobów zwierząt wolno żyjących. Może ją

wykorzystać w pracy zawodowej.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Łowiectwo – czasy prehistoryczne ( kształtowanie się gatunku H. sapiens) i dzisiaj (systemy rewirowy i licencyjny)

2. Regulacje prawne w zakresie łowiectwa, w aspekcie historycznym i współczesnym

3. Myślistwo (broń myśliwska, sposoby polowań, psy myśliwskie, kultura i etyka myśliwska)

4. Zwierzęta łowne (gatunki „pomnikowe” i współczesne), podstawy i przyczyny klasyfikacji do kategorii użytkowych

5. Produkcja populacji (przyrost zrealizowany, pobudzanie i hamowanie produkcji, bilans populacji)

6. Modele eksploatacji zwierząt łownych: eksploatacja utylitarna, model trofeistyczny, eksploatacja redukcyjna, użytkowanie w kontekście

uwzględniania nacisku antropogenicznego (straty komunikacyjne), eksploatacja w warunkach silnie wyrażonej relacji drapieżnik – ofiara

7. Zwierzęta wolno żyjące w transferze patogenów

8. Restytucja gatunków i zasilanie populacji zagrożonych ilościowo i genetycznie

9. Gospodarowanie gatunkami inwazyjnymi

10. Społeczny odbiór łowiectwa

ĆWICZENIA:

1. Waloryzacja i bonitacja siedlisk o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego

2. Inwentaryzacje terenowe: taksacja pasowa, próbne pędzenia tropienie, transekt

3. Szacowanie szkód łowieckich w agrocenozach

4. Analiza planów hodowlano-łowickich dla obwodów dzierżawionych i Ośrodków Hodowli Zwierzyny, próba tworzenia modelu

alternatywnego

Literatura:

Podstawowa:

1. Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo, WydawnictwoEdukacyjno-Naukowe H2O, Kraków

2. Brzuski P., Hędrzak M.: 2002. Gospodarowanie zwierzyną – uwarunkowania środowiskowe. PZŁ Warszawa,

3. Bobek B., Morow K., Perzanowski K. 1984. Ekologiczne podstawy łowiectwa. PWRiL, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Krzemień P. 1986. 1000 słów o łowiectwie. Wydawnictwo MON, Warszawa

2. Czekaj J. 2017. Myśliwska broń palna. Oficyna Wydawnicza FOREST / PZŁ, Warszawa

3. Tropiło J., Kiszczak L. 2007. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny, Wydawnictwo Wieś Jutra,

Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

absolwent zna i rozumie: podstawowe rodzaje i typy doświadczeń, zasady, metody i techniki prowadzenia pracy badawczej w zakresie łowiectwa i ochrony zwierząt dzikich; podstawowe teorie w zakresie łowiectwa i ochrony zwierząt wolno żyjących; systemy chowu zwierząt sprzyjające zachowaniu dobrostanu zwierząt dzikich utrzymywanych w hodowlach oraz posiada wiedzę dotyczącą oddziaływania czynników środowiska na ich organizm; zna przyczyny oraz drogi szerzenia się chorób w populacjach zwierząt wolnożyjących; zasady bezpiecznego pozyskania dziczyzny oraz postępowania z odpadami powstałymi w tym procesie; posiada wiedzę na temat prozdrowotnych walorów dziczyzny.

Umiejętności

absolwent potrafi:oceniać i dobierać sposoby gospodarowania populacjami zwierząt łownych i chronionych; sporządzać plany łowieckie i ochronne na podstawie danych uzyskanych w czasie inwentaryzacji; pobrać, zabezpieczać, przechowywać i analizować materiał biologiczny od zwierząt łownych i chronionych oraz interpretować informacje z różnych źródeł dotyczące ochrony bioróżnorodności.

Kompetencje społeczne

absolwent: rozumie potrzebę systematycznej pracy nad projektami, których realizacja jest długofalowa i jest świadomy odpowiedzialności za efekty pracy zespołu, przyjmując w nim różne role; ma świadomość potrzeby dbałości o dobrostan zwierząt wolnożyjących utrzymywanych w hodowlach oraz znaczenia człowieka w kształtowaniu i utrzymaniu stanu środowiska naturalnego; rozumie potrzebę postępowania zgodnie z zasadami etyki w zakresie łowiectwa i ochrony rodzimej fauny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń i wykładów w ocenie końcowej wynosi po 50%.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)