Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.OCH.SI.HETOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas kursu Ochrona środowiska studenci poznają aktualny stan zanieczyszczenia wód, gleb i powietrza w Polsce oraz sposoby ich monitorowania i klasyfikacji. Utrzymanie dobrego stanu środowiska, lub jego przywrócenie wymaga podejmowania pewnych działań, programów i form ochrony, które również zostaną zaprezentowane podczas zajęć. Podczas ćwiczeń studenci poznają praktyczne aspekty gospodarowania ściekami i odpadami komunalnymi, co przygotuje ich do podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie i ochronę środowiska naturalnego podczas prowadzenia działalności związanej z użytkowaniem zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady:

Zanieczyszczenia wód, powietrza, w Polsce i sposoby ich monitorowania.

Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Polsce.

Biomonitoring środowiska.

Programy ochrony środowiska realizowane w województwie małopolskim.

Inne formy ochrony środowiska w Polsce.

Ćwiczenia:

Proces pozyskiwania wody pitnej na przykładzie działalności Zakładu Uzdatniania Wody Bielany.

Technologia oczyszczania ścieków na podstawie funkcjonowania Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów

Postępowanie z odpadami miejskimi w Centrum Ekologicznym Barycz.

Technologia utylizacji odpadów krakowskiej Ekospalarni.

Proces równoczesnego pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej w Elektrociepłowni w Łęgu

Literatura:

Lonc E., Kantowicz E. 2005. Ekologia i ochrona środowiska - Podręcznik dla studentów. Wyd. PWSZ, Wałbrzych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie funkcjonowanie ekosystemów, zasady ochrony przyrody i środowiska, interakcje wewnątrz i międzygatunkowe w ekosystemach zwierząt dzikich związane z potrzebą zachowania odpowiednich warunków środowiskowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania populacji. Rozumie też zależności występujące pomiędzy zwierzęciem a środowiskiem oraz zna i rozumie zasady odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego

Umiejętności:

Student potrafi analizować i oceniać współczesne metody ochrony środowiska

Kompetencje:

Student jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego, wykonywania działalności związanej z użytkowaniem zwierząt, prawidłowo oceniając jej ewentualne skutki dla środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk, Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Ewa Łuszczek-Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk, Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: Krzysztof Adamczyk, Ewa Drąg-Kozak, Michał Kmiecik, Ewa Łuszczek-Trojnar, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk, Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Michał Kmiecik, Ewa Łuszczek-Trojnar, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)