Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolnożyjących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.OCH.NM.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolnożyjących
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne II stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony i eksploatacji zwierząt z uwzględnieniem biologii gatunków, struktur wewnątrz populacyjnych,

oddziaływań międzygatunkowych, czynników antropogenicznych oraz skutków procesów genetycznych zachodzących w izolowanych

populacjach.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Restytucja gatunków ginących

Gospodarowanie gatunkami inwazyjnymi

Regulacje prawne w zakresie łowiectwa i myślistwa (historyczne i współczesne)

Metody liczenia zwierząt

Planowanie hodowlano-łowieckie

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny

Myślistwo (broń myśliwska, sposoby polowań, psy myśliwskie, kultura i etyka myśliwska)

Ochrona przyrody, a otoczenie prawne w Polsce. Istota konfliktu.

Migracje zwierząt w warunkach silnej fragmentacji ekologicznej

Zwierzęta łowne w transferze patogenów

ĆWICZENIA:

Gospodarowanie siedliskami leśnymi (na podstawie działalności Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP)

Ochrona siedlisk cennych przyrodniczo w kontekście zachowania rodzimej fauny (na przykładzie Użytku ekologicznego)

Rozpoznawanie obecności zwierząt w środowisku

Rozpoznawanie obecności wybranych gatunków chronionych

Literatura:

Podstawowa:

1. Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo, WydawnictwoEdukacyjno-Naukowe H2O, Kraków

2. Brzuski P., Hędrzak M.: 2002. Gospodarowanie zwierzyną – uwarunkowania środowiskowe. PZŁ Warszawa,

3. Bobek B., Morow K., Perzanowski K. 1984. Ekologiczne podstawy łowiectwa. PWRiL, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Krzemień P. 1986. 1000 słów o łowiectwie. Wydawnictwo MON, Warszawa

2. Czekaj J. 2017. Myśliwska broń palna. Oficyna Wydawnicza FOREST / PZŁ, Warszawa

3. Tropiło J., Kiszczak L. 2007. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny, Wydawnictwo Wieś Jutra,

Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

metody i techniki badawcze stosowane w inwentaryzacji i liczebności populacji zwierząt wolnożyjących

biologię zwierząt łownych i wybranych gatunków chronionych oraz ich znaczenie i funkcjonowanie w różnych ekosystemach i gospodarowania ich zasobami

zasady bezpiecznego pozyskania dziczyzny oraz postępowania z odpadami powstałymi w tym procesie; posiada wiedzę na temat prozdrowotnych walorów dziczyzny

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

oceniać i dobierać sposoby gospodarowania populacjami zwierząt łownych i chronionych; interpretować informacje z różnych źródeł dotyczące ochrony bioróżnorodności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

podejmowania działań mających na celu przewidywania wpływu antropogenicznego na populacje zwierząt wolnożyjących i jego ograniczanie

postępowania zgodnie z zasadami etyki w zakresie łowiectwa i ochrony rodzimej fauny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak, Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak, Marek Wajdzik, Damian Wiehle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal
Prowadzący grup: Magdalena Hędrzak, Jerzy Kowal, Mateusz Okrutniak, Marek Wajdzik, Damian Wiehle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony i eksploatacji zwierząt z uwzględnieniem biologii gatunków, struktur wewnątrz populacyjnych, oddziaływań międzygatunkowych, czynników antropogenicznych oraz skutków procesów genetycznych zachodzących w izolowanych populacjach.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Restytucja gatunków ginących

Gospodarowanie gatunkami inwazyjnymi

Regulacje prawne w zakresie łowiectwa i myślistwa (historyczne i współczesne)

Metody liczenia zwierząt

Planowanie hodowlano-łowieckie

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny

Myślistwo (broń myśliwska, sposoby polowań, psy myśliwskie, kultura i etyka myśliwska)

Ochrona przyrody, a otoczenie prawne w Polsce. Istota konfliktu.

Migracje zwierząt w warunkach silnej fragmentacji ekologicznej

Zwierzęta łowne w transferze patogenów

ĆWICZENIA:

Gospodarowanie siedliskami leśnymi (na podstawie działalności Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP)

Ochrona siedlisk cennych przyrodniczo w kontekście zachowania rodzimej fauny (na przykładzie Użytku ekologicznego)

Rozpoznawanie obecności zwierząt w środowisku

Rozpoznawanie obecności wybranych gatunków chronionych

Literatura:

Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo, Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków

Krzemień P. 1986. 1000 słów o łowiectwie. Wydawnictwo MON, Warszawa

Bobek B., Morow K., Perzanowski K. 1984. Ekologiczne podstawy łowiectwa. PWRiL, Warszawa

Tropiło J., Kiszczak L. 2007. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa

Czekaj J. 2017. Myśliwska broń palna. Oficyna Wydawnicza FOREST / PZŁ, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)