Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroczynniki środowiska hodowlanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.MSH.SM.HZOUY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroczynniki środowiska hodowlanego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami pomiarowymi oraz oddziaływaniem na organizmy zwierzęce naturalnych i antropogennych czynników środowiskowych z zakresu mikroczynników fizycznych, biotycznych i chemicznych, mających istotny wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego oraz stan zdrowotny ludzi i zwierząt.

Pełny opis:

Geo- i elektromagnetyczne środowisko Ziemi. Wpływ naturalnych i sztucznych zaburzeń pola geomagnetycznego na organizmy zwierząt.

Wpływ promieniowania jonizującego o charakterze korpuskularnym i falowym na organizmy żywe.

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Jonizacja powietrza

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego z zakresu fal akustycznych na organizmy żywe. Wpływy baryczne na zwierzęta.

Biotyczne i chemiczne mikroczynniki środowiska hodowlanego oraz ich wpływ na zwierzęta i środowisko zewnętrzne

Geomagnetometria i pomiary natężenia pola elektromagnetycznego.

Pomiary natężenia hałasu

Radonometria - pomiary promieniotwórczości powietrza

Ozon. Pomiary stężenia ozonu i ozonometryczna metoda określanie zasięgu zanieczyszczeń chemicznych powietrza wokół gospodarstw hodowlanych

Wykorzystanie metody balistokardiograficznej w ocenie wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy zwierząt

Literatura:

Jóźwiak Z., Bartosz G.: Biofizyka

Kośmider J., Mazur- Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory

Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem

Wadas R. Biomagnetyzm.

Tymczyna L., Bartecki P.:Bioaerozole i endotoksyny bakteryjne jako czynnik zagrożeń w rolnictwie

Hołownia J. Nauki przyrodnicze a strefy geopatyczne i radiestezja

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu

Kołacz R. , Dobrzański Z.: Higiena i Dobrostan Zwierząt Gospodarskich

Efekty uczenia się:

Potrafi wymienić i scharakteryzować mikroczynniki środowiska o charakterze fizycznym. Posiada wiedzę na temat wpływu mikrofizykalnych czynników środowiskowych na organizmy zwierzęce

Definiuje mikroczynniki środowiska hodowlanego o charakterze biotycznym oraz posiada wiedzę o ich wpływie na organizmy zwierząt i środowisko zewnętrzne

Potrafi scharakteryzować mikro i ultra czynniki środowiskowe o charakterze chemicznym oraz opisać ich wpływ na organizmy żywe

Opisuje i charakteryzuje, mierzy i ocenia i mikrofizykalne czynniki środowiskowe w aspekcie oddziaływania na organizmy zwierząt hodowlanych i wolnożyjacych

Opisuje i charakteryzuje biotyczne mikroczynniki środowiska hodowlanego w odniesieniu do wpływu na zdrowie zwierząt oraz skażenie środowiska

Analizuje, weryfikuje i mierzy wybrane mikroczynniki o charakterze chemicznym w środowisku naturalnym i hodowlanym

Jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze zootechniki i środowiska bytowania zwierząt

Wykazuje dbałość o dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na uzyskanie oceny:

< 55% niedostateczny

55-65% dostateczny

>65 -70% ponad dostateczny

>70-80% dobry

>80-90% ponad dobry

>90 % bardzo dobry

Forma zaliczania : pisemna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)