Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.HYD.SM.HBIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie zagadnień dotyczących biologicznej charakterystyki środowiska wodnego, najważniejszych organizmów występujących w naszych wodach śródlądowych. Istotnym celem jest także zrozumienie związków i zależności pomiędzy różnymi organizmami wodnymi oraz ich roli w przekształcaniu substancji i energii w hydrosferze.

Pełny opis:

Studenci zostania zaznajomieni z hydrobiologiczną charakterystyką różnych typów wód śródlądowych (źródła, strumienie, rzeki, kanały, jeziora, zbiorniki zaporowe, stawy). Omówione zostaną także podstawowe czynniki fizykochemiczne środowiska wodnego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na liczebność i bioróżnorodność organizmów roślinnych i zwierzęcych. Poruszona zostanie także tematyka dotycząca zależności pomiędzy różnymi organizmami wodnymi oraz obiegu materii i energii w środowisku wodnym. Dokonana także zostanie charakterystyka morfologiczna, anatomiczna i fizjologiczna najważniejszych taksonów pierwotniaków i zwierząt bezkręgowych reprezentowanych w wodach śródlądowych. Studenci zapoznają się z charakterystyką środowiska życiowego ryb, systematyką ryb oraz charakterystyką najważniejszych grup systematycznych. Poznają budowę i funkcje układów: krwionośnego, oddechowego, wydalniczego oraz zapoznają się z mechanizmami pozwalającymi utrzymać homoeostazę jonową. Poznają formy płciowości, strategie rozrodcze, hormonalną kontrolę dojrzewania płciowego i rozrodu ryb.

Na zajęciach ćwiczeniowych studenci zapoznają się z charakterystyką podstawowych grup ekologicznych środowiska wodnego (planktonu, bentosu, peryfitonu, nektonu, neustonu) obejmującą poznanie przystosowań organizmów roślinnych i zwierzęcych do życia w określonych typach i strefach środowiska wodnego, ich rolę w ekosystemie wodnym oraz obserwacje wybranych przedstawicieli organizmów planktonowych, bentosowych i peryfitonowych. Poznają budowę zewnętrzną i wewnętrzną ryb oraz wpływ czynników środowiska wodnego na organizm ryb.

Literatura:

Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2008

Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

Jura C..– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

N. Puczkow N. - Fizjologia ryb - PWN. 1962.

Opuszyński K. - Podstawy biologii ryb. - Państw. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1983.

Hesse T., Przybyszewski T - Życie ryb. - Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Koszalin 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

hydrobiologiczną charakterystykę różnych typów wód śródlądowych, wpływ czynników fizykochemicznych środowiska wodnego na organizmy wodne oraz zjawiska związane z obiegiem materii i energii w środowisku wodnym,

budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów należących do najważniejszych grup systematycznych pierwotniaków i bezkręgowców wodnych, mechanizmy i tendencje rozwoju życia na ziemi, mechanizmy ewolucji niższych kręgowców, budowę i funkcję układu endokrynnego ryb, strukturę i funkcję organizmu ryby w zależności od poziomu organizacji i warunków bytowania, charakterystykę grup ryb na podstawie ich cech biologicznych

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

Analizować cechy, przystosowania do życia w specyficznych biocenozach i ekosystemach oraz zależności między różnymi organizmami wodnymi, rozpoznawać najważniejsze gatunki roślinności wodnej oraz bezkręgowców wodnych, analizować ilościowo i jakościowo próby planktonowe i bentosowe,

wykorzystywać dane paleontologiczne w wyjaśnianiu współczesnej różnorodności biologicznej niższych kręgowców, rozpoznawać grupy organizmów na podstawie ich cech biologicznych oraz analizować strukturę i funkcję organizmów jako wyraz ich adaptacji do określonych warunków środowiska

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów:

poprawić zakres własnej wiedzy, poprawić znajomości organizmów wodnych oraz interakcji pomiędzy nimi a środowiskiem wodnym, uświadomienia skutków oddziaływania człowieka na ekosystemy wodne oraz zagrożeń wynikających ze stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę na zakończenie kursu student uzyskuje na podstawie:

Ćwiczenia: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru,

Wykłady: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru.

Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi udzielić poprawnych odpowiedzi na poziomie:

3.0 (dst) - 55-60% wszystkich odpowiedzi,

3,5 (dst+) - 61-70% wszystkich odpowiedzi,

4,0 (db) - 71-80% wszystkich odpowiedzi,

4,5 (bd+) - 81-90% wszystkich odpowiedzi,

5,0 (bdb) - powyżej 90% wszystkich odpowiedzi.

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Jarosław Chyb, Ewa Drąg-Kozak, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.