Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.HYD.SI.HRBXY.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrochemia
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Hydrochemia, jako dział hydrologii zajmuje się badaniem właściwości fizycznych i chemicznych wód naturalnych oraz dynamiki procesów chemicznych zachodzących w hydrosferze. W ramach wykładów zostaną omówione zagadnienia związane między innymi z: pochodzeniem wody na Ziemi i jej obiegiem, cechami fizyczno-chemicznymi wód powierzchniowych, ich źródłami zanieczyszczeń, procesem eutrofizacji i acidofizacji, wymogami stawianymi wodom powierzchniowym przeznaczonym do hodowli ryb, metodyką poboru i przechowywania próbek do analiz fizyko-chemicznych. W ramach ćwiczeń studenci będą mieli możliwość oznaczenia w warunkach laboratoryjnych wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wód powierzchniowych.

Pełny opis:

Wykłady: - 15h

1. Woda – pochodzenie, ogólne właściwości i występowanie w naturze. Cel i zakres badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych.

2. Właściwości fizyko-chemiczne wód powierzchniowych.

3. Wskaźniki zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

4. Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

5. Materia organiczna w wodach powierzchniowych i jej rozkład.

Samooczyszczanie wód powierzchniowych. Bilans tlenowy stawu.

6. Związki biogenne w wodach powierzchniowych i ich przemiany.

Proces eutrofizacji i acidofizacji wód powierzchniowych.

7. Rodzaje próbek wody przeznaczonych do badań fizyko- chemicznych.

Zasady ich pobierania i przechowywania.

Ćwiczenia: - 15h

1. Omówienie organizacji zajęć, przepisów BHP i regulaminu laboratorium. Pokaz sprzętu laboratoryjnego i omówienie jego przeznaczenia. Demonstracja technik laboratoryjnych w tym: pipetowania, miareczkowania, ważenia itp.

2. Oznaczanie parametrów fizycznych wody, w tym: temperatury, zapachu i mętności.

3. Oznaczanie parametrów fizycznych wody ciąg dalszy, w tym: odczynu i zawiesiny ogólnej.

4. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie metodą Winklera i metodą instrumentalną przy użyciu elektrody tlenowej.

5. Oznaczanie zawartości związków organicznych w wodzie wyrażonych wartością wskaźnika BZT5 metodą rozcieńczeń oraz metodą manometryczną z użyciem zestawu OxiTop Control.

6. Oznaczanie zawartości związków biogennych w wodzie metodą kolorymetryczną.

7. Oznaczanie zawartości chlorków w wodzie metodą Mohra i metodą instrumentalną przy użyciu elektrody jonoselektywnej.

Literatura:

Dojlido J.R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok

Bulski T., Dojlido J. 2007. Technologie ochrony środowiska. Ćwiczenia audytoryjne. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa

Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Hermanowicz W., Dojlido J. R., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. 1999. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa

Gajkowska-Stefańska L., Guberski S., Gutowski W., Mamak Z., Szperliński Z., 1997. Laboratoryjne badania wody i ścieków. cz.I., Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza;

Posiada wiedzę w zakresie chemii i właściwości fizycznych wód powierzchniowych dostosowaną do wymogów rybactwa śródlądowego.

Posiada wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w wodach powierzchniowych w aspekcie ich oddziaływania na gospodarkę rybacką.

Umiejętności:

Potrafi dokonać interpretacji procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w wodach powierzchniowych i w oparciu o uzyskane w laboratorium wyniki analiz ocenić ich przydatność do hodowli ryb.

Kompetencje:

Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy, w tym także w zakresie nowych metod i aparatury stosowanych w badaniach fizyko-chemicznych wód powierzchniowych

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Program nie przewiduje.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)