Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.HIS.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Histologia
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Histologia jest podstawą nauk biologicznych i medycznych. Jej znajomość jest niezbędna do zrozumienia procesów biochemicznych i fizjologicznych, a także do opanowania umiejętności obserwowania zmian budowy wskazujących na zaburzenia tych procesów. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i funkcją tkanek i tworzonych przez nie narządów (wraz z ich budową ultrastrukturalną) z uwzględnieniem zmian zachodzących w filogenezie. Omawiane będą relacje między strukturą mikroskopową a funkcją tkanek i narządów. Szczególna uwaga będzie zwrócona na przegląd i rozpoznawanie przy pomocy mikroskopu świetlnego wybranych preparatów tkanek i narządów.

Pełny opis:

Wykłady:

- Metody badawcze w histologii. Rodzaje i geneza tkanek

- Tkanka nabłonkowa - klasyfikacja i struktura

- Tkanka łączna - klasyfikacja i struktura

- Tkanka mięśniowa - klasyfikacja i struktura

- Tkanka nerwowa i glejowa - klasyfikacja i struktura

- Budowa mikroskopowa i jej powiązanie z czynnością układów: pokarmowego, powłokowego, dokrewnego, chłonnego, oddechowego, krwionośnego, krwiotwórczego, moczowego, rozrodczego, nerwowego i narządów zmysłu

Ćwiczenia:

- Metody przygotowania i obrazowania materiału biologicznego w mikroskopie świetlnym

- Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki: tkanka nabłonkowa

- Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki: tkanka łączna

- Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki: tkanka mięśniowa

- Analiza komórek zwierzęcych budujących tkanki: tkanka nerwową i glejową

- Histologia układów: pokarmowego, powłokowego, dokrewnego, chłonnego, oddechowego, krwionośnego, krwiotwórczego, moczowego, rozrodczego, nerwowego i narządów zmysłu

Literatura:

1. Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J.: Kompendium histologii. Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.

2. Litwin J.A., Gajda M.: Podstawy technik mikroskopowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.

3. Young B., Lowe J.S., Stevens A., Heath J.W.: Histologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.

4. Sawicki W. - Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

5. Kuryszko J., Zarzycki J. - Histologia Zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2000

6. Sembrat K. Histologia porównawcza zwierząt. PWN Warszawa 1981.

7. Sobotta V. Atlas histologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Charakteryzuje metody badawcze stosowane w histologii

- Opisuje typy tkanek zwierzęcych, a także objaśnia związek budowy i funkcji na poziomie tkanek i narządów

- Opisuje budowę mikroskopową poszczególnych układów organizmu zwierzęcego

- Objaśnia różnice w budowie histologicznej poszczególnych narządów

Umiejętności:

- Stosuje podstawową aparaturę i narzędzia badawcze wykorzystywane w histologii zwierząt

- Sporządza preparaty histologiczne różnymi technikami z różnorodnego materiału zwierzęcego, a także przeprowadza ich interpretację

- Potrafi poprawnie przeprowadzić obserwację preparatów histologicznych i zidentyfikować oglądane pod mikroskopem tkanki zwierzęce

- Rozpoznaje strukturę histologiczną poszczególnych narządów

Kompetencje społeczne:

- Potrafi współpracować w ramach małego zespołu

- Posiada świadomość odpowiedzialności za powierzony sprzęt/materiał i własną pracę oraz szanuje pracę innych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Olga Derewicka, Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojtysiak
Prowadzący grup: Olga Derewicka, Dorota Wojtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)