Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fauna ekosystemów rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.FER.SM.HZOUY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna ekosystemów rolniczych
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Bioróżnorodność organizmów, a gospodarka rolna. Wpływ rolnictwa na tworzenie krajobrazu. Różnorodność zależności między florą i fauną oraz pomiędzy zwierzętami hodowlanymi, a z wolnej przyrody. Efektem kształcenia będzie zgłębienie wiedzy na temat wpływu rolnictwa intensywnego/ekstensywnego na bioróżnorodność organizmów.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekologii i zoologii. Charakterystyka siedlisk.

Abiotyczne i biotyczne czynniki wpływające na florę i faunę ekosystemów rolnych. Zależności między wybranymi grupami roślin i zwierząt.

Systematyka i bioróżnorodność fauny w zależności od wykorzystania terenów rolniczych.

Awifauna lęgowa krajobrazu rolniczego.

Wolno żyjące ssaki występujące na terenach upraw.

Literatura:

1. PROW – wymogi prawne

2. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom 1. Podstawy integrowanej ochrony

3. Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja- Rozwój SGGW, Warszawa.

4. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkieiwcz T (red) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.​​​​​​​

5. Schoonhoven L.M., van Loon J.A., Dicke M. 2005. Insect-plant biology. Oxford University Press, UK.

6. Svensson L. (red.) 2017. Przewodnik Collinsa Ptaki, Multico, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową flory i fauny agroeksystemów oraz czynniki wpływające na ich występowanie

Proponuje formy rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie ochrony różnorodności gatunkowej organizmów, uwzględniając dyrektywy UE w ramach pakietów rolno-środowiskowych PROW

Poznaje biologiczne metody zwalczania szkodników oraz formy ochrony ich naturalnych wrogów

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na aspekty ochrony środowiska rolniczego oraz różnorodności gatunkowej flory i fauny

Ma świadomość ochrony dziedzictwa kulturowego Polski w kontekście promowania rolnictwa ekstensywnego, a także ochrony lokalnych odmian roślin i ras zwierząt oraz wytwarzanych na tych obszarach produktów regionalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu - pytania otwarte. Aby uzyskać ocenę:

3,0 (dst) - student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst) - 61-70%,

4,0 (db) - 71-80%,

4,5 (pdb) - 81-90%,

5,0 (bdb) - powyżej 90%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)