Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Endokrynologia porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.END.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia porównawcza
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu mają na celu zaznajomienie studentów kierunku Biologia stosowana z podstawowymi pojęciami dotyczącymi syntezy hormonów, ich sekrecji i reagowania komórek na ich wiązanie do specyficznych receptorów u różnych gromad zwierząt.

W części ćwiczeniowej studenci będą stosować metody laboratoryjne pozwalające ocenić rolę hormonów w rozmaitych stanach fizjologicznych zwierząt .

Pełny opis:

Genetyczna kontrola syntezy hormonów

Neurohormony

Hormonalna kontrola wzrostu

Hormony gospodarki wodnej

Feromony

Hormony u ptaków

Hormony w praktyce hodowlanej

Aktywność układu endokrynnego u poszczególnych gromad zwierząt

Tematy ćwiczeń

1. Endokrynologia gospodarki węglowodanowej

2. Endokrynologia procesów kościotwórczych

3. Endokrynologia samców

4. Endokrynologia samic

5. Hormony przewodu pokarmowego

6. Endokrynologia laktacji

Literatura:

Fizjologia zwierząt, T.Krzymowski, J.Przała, PWRiL, 2015

Endokrynologia w praktyce klinicznej.Diagnostyka i leczenie, H.Frank, P.Muller, T.Lohmann, PZWL 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozszerzone zagadnienia endokrynologii.

Interakcje układu hormonalnego z układem nerwowym i immunologicznym.

Wpływ hormonów na funkcje fizjologiczne i patologiczne organizmu.

Umiejętności:

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Dostosowanie testów diagnostycznych do właściwych parametrów endokrynnych.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)