Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.EKO.SM.HBIOZ.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia stosowana II stopnia II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z przedmiotu ekologia roślin jest zapoznanie studentów z bioróżnorodnością szaty roślinnej, procesami mającymi wpływ na jej kształtowanie i dynamikę zmian. Szczególna uwagę pragniemy poświęcić zależnością pomiędzy elementarnymi procesami zachodzącymi na poziomie molekularnym a kształtowaniem złożonych zależności funkcjonalnych pomiędzy roślinami a ich siedliskiem oraz pomiędzy roślinami a innymi organizmami.

Pełny opis:

Wykłady:

Adaptacje roślin do warunków środowiska. Adaptacje fizjologiczne, biochemiczne i molekularne.

Warianty metabolizmu fotosyntetycznego

Adaptacje roślin do warunków suchych

Adaptacje do warunków wilgotnych

Adaptacje do warunków subpolarnych i górskich

Historie i strategie życia

Populacyjna struktura roślinności, struktura, dynamika i demografia populacji

Wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na struktury fitocenoz, gatunki inwazyjne i ginące

Wtórny metabolizm roślin – rola ekologiczna

Koegzystencja roślin z innymi organizmami: oddziaływania pomiędzy roślinami tego samego i innych gatunków, interakcje pomiędzy roślinami a zwierzętami roślinożernymi (kręgowcami i bezkręgowcami) – rola innych organizmów w rozmnażaniu roślin, interakcje pomiędzy roślinami a zwierzętami roślinożernymi (kręgowcami i bezkręgowcami) – toksyny i analogi hormonów

Fitocenoza jako strukturalny i funkcjonalny składnik ekosystemu

Ćwiczenia terenowe:

Ogólna charakterystyka siedlisk z pomocą gatunków wskaźnikowych, określanie kierunków przemian roślinności w badanych siedliskach, roli antropopresji, gatunków inwazyjnych, sporządzanie dokumentacji fitosocjologicznej, rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych oraz pobieranie próbek do analiz molekularnych

Ćwiczenia laboratoryjne:

Blok 1. Określanie typu fotosyntezy wybranych gatunków roślin występujących w środowisku suchym lub bagiennym poprzez określanie proporcji zawartości białka karboksylazy PEP i karboksylazy-oksygenazy RuDP techniką Western Blot.

Blok. 2. Rola światła w procesie wzrostu roślin (pomiary zawartości chlorofilu, sprawności fotosystemu II oraz zawartości świeżej masy roślin: jednoliściennych typ C3 (pszenica), typ C4 (kukurydza) i dwuliściennej (rzepak) wyhodowanych w warunkach intensywnego i słabego natężenia światła; Wykazanie wpływu światła na kiełkowanie nasion roślin fotoblastycznie dodatnich i ujemnych; Obserwacje ruchów chloroplastów w liściach moczarki kanadyjskiej pod wpływem silnego i słabego światła oraz ciemności).

Literatura:

Falińska Krystyna. "Ekologia roślin" Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

Harborne J.B. "Ekologia biochemiczna" Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent zna:

- powiązania pomiędzy roślinami a środowiskiem oraz pomiędzy organizmami roślinnymi w siedlisku,

- podstawowe procesy ekologiczne zachodzące z udziałem roślin i roślinności,

- zbiorowiska roślinne oraz wskaźnikowe gatunki roślin,

- zagrożenia dla zbiorowisk roślinnych płynące z działalności człowieka.

Umiejętności – absolwent potrafi:

- interpretować procesy przemian jednostek roślinności,

- posługiwać się roślinami wskaźnikowymi w ocenie stanu środowiska,

- oceniać i interpretować stopień antropomorfizacji zbiorowisk roślinnych,

- rozpoznawać zbiorowiska roślinne na podstawie ich cech biologicznych,

- analizować strukturę i funkcję organizmów jako wyraz adaptacji do określonych warunków środowiska,

- posługiwać się techniką Western-Blot.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

- pracy w zespole,

- systematycznej pracy nad projektem,

- dbania o właściwe planowanie i realizację zadań służących do wykonania, określonego przedsięwzięcia badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną należy przygotować i zaliczyć na ocenę sprawozdania z ćwiczeń terenowych oraz poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych oraz laboratoryjnych wynoszą po 20%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Barbara Jurczyk, Marcin Rapacz, Magdalena Wójcik-Jagła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Marcin Rapacz
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Barbara Jurczyk, Marcin Rapacz, Magdalena Wójcik-Jagła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Marcin Rapacz
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Marcin Rapacz, Magdalena Wójcik-Jagła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)