Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.DIA.SM.HZOUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka genetyczna
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika- Bioinżynieria rozrodu zwierząt II sem. obowiązkowe
Zootechnika- Hodowla i użytkowanie zwierząt II sem. obowiązkowe
Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z markerami genetycznymi klasy I i II- klasyfikacją i podziałem. Omawiane są antygeny erytrocytarne (grupy krwi), polimorfizm białek surowicy krwi, erytrocytów i leukocytów. Zastosowanie markerów klasy I i II w kontroli pochodzenia zwierząt domowych. Mutacje genomowe i chromosomowe i ich identyfikacja u zwierząt hodowanych oraz ich wpływ na cechy produkcyjne zwierząt. Rola polimorfizmu białek mleka u bydła i owiec. Omawiane jest genetyczne podłoże umaszczenia zwierząt gospodarskich. Studenci zapoznają się z metodami sekwencjonowania DNA, mikromacierzami DNA i ich zastosowaniem w ocenie genomowej wartości hodowlanej zwierząt na przykładzie bydła. Prezentowane są metody izolacji DNA oraz identyfikacji polimorficznych wariantów białek - elektroforeza białek na żelu skrobiowym, detekcja i identyfikacja białek. Studenci poznają techniki klonowania

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawowe pojęcia z zakresu diagnostyki genetycznej (rys historyczny, stan obecny i perspektywy rozwoju badań diagnostycznych, organizacja genomu komórki somatycznej, zależności i interakcje wewnątrz genomu).

Omówienie mutacji genomowych, chromosomowych i mitochondrialnych. Wpływ mutacji na cechy produkcyjne zwierząt oraz występowanie chorób genetycznych, diagnostyka chorób genetycznych.

Markery genetyczne (definicje, podział na klasy, markerowa mapa genomu, polimorfizm markerów).

Zastosowanie markerów genetycznych w pracy hodowlanej (ocena użytkowości mięsnej, mlecznej i rozpłodowej zwierząt gospodarskich).

Kontrola pochodzenia zwierząt gospodarskich (polimorfizm antygenów erytrocytarnych, białka surowicy krwi i leukocytów). Metody sekwencjonowania DNA, DNA fingerprinting.

Mikromacierze DNA i ich zastosowanie w ocenie genomowej wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich.

Genetyczne podłoże umaszczenia zwierząt gospodarskich (regulacja procesu melanocytogenezy i melanogenezy; omówienie głównych loci determinujących umaszczenie; plejotropowy efekt umaszczenia genów).

Ćwiczenia:

Izolacja DNA genomowego z materiałów biologicznych (mleko, odchody).

Rozdział polimorficznych wariantów białek przy zastosowaniu elektroforezy horyzontalnej na żelu skrobiowym.

Transformacja komórek kompetentnych E. coli plazmidowym DNA. Zastosowanie plazmidów i bakterii w technikach klonowania. Budowa wektorów plazmidowych oraz metody poszukiwania rekombinantów.

Identyfikacja białek metodą Western blot (techniki izolacji białek, pomiar ich stężenia oraz elektroforetyczny rozdział białek metodą SDS-PAGE w układzie denaturującym; elektrotransfer białek na membranę metodą mokrą; projektowanie własnego doświadczenia w oparciu o różne rodzaje antygenów i przeciwciał).

Kontrola rodowodów zwierząt godpodarskich na podstawie analizy markerów mikrosatelitarnych DNA

Literatura:

Podstawowa:

„Genetyka i genomika zwierząt”, Krystyna M. Charon, Marek Świtoński, PWN, Warszawa, 2012

„Genomy”, red. Brown T.A., PWN, Warszawa, 2009

„Analiza DNA. Teoria i praktyka”, red. Słomski R., Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2008

Uzupełniająca:

Kucharski M., Kaczor U., Kaczor A. Identification of FecX mutation in the BMP15 gene in prolific Olkuska sheep. Acta Scientarum Polonorum Zootechnica 2015, (4). Kirsz K., Szczesna M., Molik E., Zieba D.A., 2017, Effects of ghrelin on nocturnal melatonin secretion in sheep: An in vitro and in vivo approach. J. Anim. Sci. 95(9):4101-4112.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Posiada wiedzę dotyczącą stosowania diagnostyki molekularnej w doskonaleniu cech ilościowych zwierząt gospodarskich.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Posługuje się technikami biologii molekularnej przy wykonywaniu zadań badawczych, potrafi dobrać techniki w identyfikacji nosicieli chorób genetycznych lub genów o dużym efekcie w odniesieniu do cech użytkowych.

Wykazuje umiejętność posługiwania się metodami analitycznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się

i ciągłego dokształcania.

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie z wykładów i z ćwiczeń w formie pisemnych odpowiedzi na pytania:

na ocenę 5.0 - >90% punktów

na ocenę 4,5 - 81-90% punktów

na ocenę 4,0 - 71-80% punktów

na ocenę 3,5 - 61-70% punktów

na ocenę 3,0 - 55-60% punktów

na ocenę 2,0 - <55% punktów

- Udział oceny zaliczenia z wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%, zaś zaliczenia z ćwiczeń – 40%. Uzyskanie zaliczenia z wykładów wymaga przyswojenia zagadnień omawianych na wykładach. Zaliczenie ćwiczeń wymaga aktywnego uczestniczenia studenta w ćwiczeniach oraz pisemnego udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące poznanych metod i technik stosowanych w diagnostyce genetycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kirsz
Prowadzący grup: Katarzyna Kirsz, Dominika Kułaj, Joanna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kirsz
Prowadzący grup: Katarzyna Kirsz, Dominika Kułaj, Joanna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kirsz
Prowadzący grup: Katarzyna Kirsz, Dominika Kułaj, Joanna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kirsz
Prowadzący grup: Katarzyna Kirsz, Dominika Kułaj, Joanna Pokorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)