Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla ssaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.CHS.SP.HOPZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla ssaków
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych sem II, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Chów i hodowla stekowców i torbaczy

Chów i hodowla małpiatek i małp Nowego Świata

Chów i hodowla małp Starego Świata

Chów i hodowla małych ssaków

Chów i hodowla psowatych i hienowatych

Chów i hodowla niedźwiedziowatych

Chów i hodowla małych drapieżnych

Chów i hodowla kotowatych

Chów i hodowla ssaków morskich

Chów i hodowla słoniowatych i nosorożcowatych

Chów i hodowla tapirowatych i kanczylowatych

Chów i hodowla świniokształtnych

Chów i hodowla żyrafowatych

Chów i hodowla jeleniowatych

Chów i hodowla wielbłądowatych, wołowatych i koniowatych

Ćwiczenia:

Ocena kondycji ciała (BCS) ssaków

Znakowanie ssaków

Prowadzenie dokumentacji hodowlanej

Utrzymanie ssaków roślinożernych w ogrodach zoologicznych

Utrzymanie ssaków wszystkożernych i mięsożernych w ogrodach zoologicznych

Literatura:

1. Rees P. A. 2011. An Introduction to Zoo Biology and Management 1st ed.

2. Kleiman D.G., Thompson K.V. Baer K. B. 2010. Wild Mammals in Captivity: Principles and Techniques for Zoo Management, 2nd ed.,

3. Hosey G., Melfi V., Pankhurst S. 2013. Zoo Animals: Behaviour, Management, and Welfare, Oxford.

4. Animal Care Manuals (ACMs) https://www.aza.org/animal-care-manuals

5. Przybyło, M., S. Kazek, A. Kloska, J. B. Pyś, P. Górka. 2020. Preference of intake of different tree leaves preserved with drying and ensiling by nyala antelope (Tragelaphus angasii). Zoo Biology 39:436-442.

6. Przybyło, M., J. Kański, O. Lasek, A. Kloska, P. Górka. 2018. Effect of processing method of cereals on feed intake, eating behaviour, rumination and nutrient digestibility in nyala antelope (Tragelaphus angasii). Journal of Animal and Feed Sciences 27:219-228.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie grupy systematyczne zwierząt, biologię wybranych gromad kręgowców i bezkręgowców oraz ich ewolucyjne przystosowanie do środowiska, funkcjonowanie ekosystemów, zasady ochrony przyrody i środowiska.

Zna i rozumie zasady higieny, profilaktyki i prewencji weterynaryjnej, zasady postępowania ze zwierzętami i ich pielęgnacji, techniki żywienia i rozrodu zwierząt; zasady tworzenia i realizacji programów hodowlanych.

Zna i rozumie kryteria oceny dobrostanu, uwarunkowania i czynniki wpływające na poziom dobrostanu różnych grup zwierząt; metody kształtowania i wzbogacania środowiska utrzymania zwierząt; podstawy zachowania, bodźce i reakcje, podstawowe metody szkolenia zwierząt i zasady postępowania z nimi; posiada wiedzę na temat plastyczności i zmienności zachowań w odpowiedzi na zróżnicowane czynniki środowiskowe.

Potrafi odróżnić i wyliczyć cechy charakterystyczne grup i podgrup zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych oraz wskazać i scharakteryzować ich preferencje siedliskowe, a także ocenić zagrożenia dla funkcjonowania gatunków w środowisku naturalnym.

Potrafi ocenić ogólny stan zdrowia i rozpoznać nietypowe zachowania zwierząt; wykonać podstawowe zabiegi związane z opieką nad zwierzętami; ocenić jakość pasz i przygotować dawkę pokarmową; charakteryzować zachowania rozrodcze i techniki wspomaganego rozrodu, współpracować w realizacji programów hodowlanych.

Potrafi zaplanować i zmodyfikować środowisko dla potrzeb zwierząt oraz monitorować skuteczność tej modyfikacji; obserwować i oceniać zachowanie zwierząt oraz przewidywać i reagować w odpowiedzi na zaobserwowane zachowanie; przygotować i wdrożyć szkolenie oraz trening medyczny zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego wyboru, ocenianego według standardowej skali ocen, zaliczenie uzyskane po osiągnięciu minimum 55% prawidłowych odpowiedzi. Udział oceny w ocenie końcowej stanowi 60%.

Zaliczenie ćwiczeń jako średnia z ocen z kart pracy ocenianych wg standardowej skali, karty pracy przygotowywane indywidualnie. Udział oceny w ocenie końcowej stanowi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek, Marcin Przybyło
Prowadzący grup: Karolina Kasprzak, Andrzej Kruszewicz, Marcin Przybyło, Paweł Sroka, Agnieszka Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek, Marcin Przybyło
Prowadzący grup: Karolina Kasprzak, Marcin Przybyło, Paweł Sroka, Agnieszka Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)