Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.CHO.SL.HBIOY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Zakład Chemii Biopolimerów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat właściwości związków organicznych wynikających z

budowy ich cząsteczek, stanu skupienia i środowiska, w którym występują oraz praw opisujących te właściwości, a także wyrobienie

umiejętności wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych i obliczeń chemicznych niezbędnych do rozwiązywania przez

studentów problemów w trakcie ich dalszego studiowania oraz pracy zawodowej. Zajęcia obejmują bloki tematyczne prezentujące

aktualny stan wiedzy na temat nazewnictwa, budowy i właściwości chemicznych cząsteczek związków należących do różnych grup

połączeń organicznych, takich jak węglowodory, alkohole i fenole, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne (sole,

bezwodniki, chlorki i amidy kwasowe, estry), aminy, aminokwasy, białka, lipidy, węglowodany oraz ich praktycznego wykorzystania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mc Murray J. „Chemia organiczna” tom 1-5, WNT, 2005.

2. Hart H.i współpracownicy „Chemia organiczna – krótki kurs”, Wydawnictwa Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2008.

3. Mastalerz P. „Podręcznik chemii organicznej” Wyd. Chemiczne, Wrocław 2000.

4. Erndt A., Francik H., Górecka W., Sepioł J., Baran W. Ćwiczenia z chemii organicznej, Wyd. AR Kraków, 1977.

Literatura uzupełniająca:

1. Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J. Chemia organiczna - kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia i prawa dotyczące reakcji pomiędzy związkami organicznymi.

Klasyfikuje poszczególne grupy substancji organicznych.

Wyjaśnia zależność pomiędzy budową związku a jego właściwościami chemicznymi.

Opisuje właściwości poszczególnych grup związków organicznych.

Prezentuje równania reakcji rozpoznawczych dla różnych połączeń organicznych.

Prezentuje równania reakcji przebiegających z udziałem związków organicznych będących składnikami żywności i przewiduje ich skutki.

Diagnozuje procesy chemiczne zachodzące w procesie produkcji i przetwarzania żywności oraz w środowisku przyrodniczym.

Przewiduje szkodliwość substancji chemicznych stosowanych jako składniki żywności.

Umiejętności

Posługuje się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym stosowanym w laboratorium chemii organicznej.

Stosuje fizykochemiczne metody rozdzielania mieszanin związków organicznych na składniki

Rozwiązuje praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej substancji organicznych.

Opisuje wykonane doświadczenia chemiczne.

Interpretuje obserwowane wyniki reakcji chemicznych.

Używa właściwych metod postępowania z substancjami szkodliwymi i odpadami chemicznymi.

Przygotowuje pisemne sprawozdania na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

Wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i zasoby internetowe.

Prezentuje umiejętność współpracy w zespole.

Kompetencje społeczne

Akceptuje potrzebę odpowiedzialnego zachowania w laboratorium chemicznym oraz używania organicznych substancji chemicznych.

Wspiera działania na rzecz informowania społeczeństwa o rzeczywistym zagrożeniu wytwarzanej żywności oraz środowiska

przyrodniczego przez stosowanie organicznych substancji chemicznych.

Identyfikuje i rozwiązuje problemy dotyczące stosowania związków chemicznych jako składników żywności.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach piszę się kolokwia. 50% uzyskanych punktów daje ocenę dst. Jest to podstawą uzyskania zaliczenia w I terminie. Nie ma zwolnienia z egzaminu - do egzaminu przystępują wszyscy, którzy uzyskali ocenę dst i wyżej. Egzamin piszemy z wybranych zagadnień, które zostaną podane wcześniej do przestudiowania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)