Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ANA.SL.HBIOY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia roślin
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia stosowana kierunek 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BIOLOGIA STOSOWANA / ECTS: 3 / SEMESTR: 2

Profil studiów: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu Botanika ogólna

Celem kursu jest przedstawienie budowy anatomicznej organów ciała mszaków, paprotników i roślin nasiennych w kontekście ich funkcjonowania i wykształcenia przystosowań do zajmowania zróżnicowanych siedlisk.

W trakcie kursu studenci nabywają umiejętności samodzielnego wykonywania podwójnie barwionych roślinnych preparatów anatomicznych oraz zdolności do ich prawidłowej analizy.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Zakres przedmiotu. Prekursorzy anatomii roślin. Wybrane techniki i metody stosowane w anatomii roślin.

3-4. Zróżnicowanie organizacji ciała u pierwotnych roślin wodnych. Teoria telomowa. Budowa anatomiczna pierwszych organowców na przykładzie mchów.

5-6. Układ tkanek przewodzących w łodygach roślin naczyniowych - teoria stelarna. Anatomia pędu u wymarłych i współczesnych paprotników.

7-8. Anatomia roślin nagozalążkowych - budowa pędu u wybranych przedstawicieli.

9-11. Wybrane aspekty anatomii roślin okrytozalążkowych.

12-13. Morfologiczno-anatomiczne przystosowania roślin do określonych warunków środowiska.

14-15. Anatomia funkcjonalna organów rozmnażania u roślin wyższych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Pierwsze plechy tkankowe i układ tkanek u najprostszych organowców - analiza preparatów.

2. Budowa anatomiczna łodyg paprotników (typy steli, rodzaje ksylemu) - analiza preparatów.

3. Anatomia pędu szpilkowych. Budowa ksylemu wtórnego u sosny (przekrój poprzeczny, radialny, styczny) - analiza preparatów.

4-5. Typy przyrostu wtórnego u roślin dwuliściennych. Nietypowy przyrost wtórny u jednoliściennych - analiza preparatów.

6-7. Anatomiczne cechy przystosowawcze roślin do określonego środowiska i sposobu bytowania (kseromorfizm, hydromorfizm, epifityzm, pasożytnictwo, owadożerność) - analiza preparatów.

8. Wykonanie nietrwałych preparatów anatomicznych i obserwacja wybranych tkanek roślinnych.

9. Wykonanie trwałych, podwójnie barwionych preparatów anatomicznych.

10. Przegląd i selekcja najlepszych preparatów. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 50 godz. 2 ECTS

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniach 2 godz.

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość  0 godz. 0 ECTS

praca własna 25 godz. 1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN, Warszawa

2. Malinowski E. 1978. Anatomia roślin. PWN, Warszawa

3. Cebrat J. 2007. Atlas anatomii roślin. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław

Uzupełniająca:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2006. Botanika. Morfologia (tom 1)

2. Braune W., Leman A., Taubert H. 1975. Praktikum z anatomii roślin. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- metody badawcze stosowane w anatomii roślin

- najważniejsze cechy anatomiczne mszaków, paprotników i roślin nasiennych

- przystosowania anatomiczne roślin do określonych warunków środowiska

Umiejętności - potrafi:

- wykonać trwałe preparaty anatomiczne i dokonać ich prawidłowej analizy

- wskazać kluczowe cechy budowy anatomicznej przedstawicieli głównych grup roślin

- posługiwać się wiedzą z zakresu anatomii funkcjonalnej roślin

- rozpoznać i zinterpretować przystosowania anatomiczne roślin do danego typu środowiska

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- efektywnej pracy w zespole i rozwiązywania stawianych problemów

- pogłębiania wiedzy biologicznej z zakresu anatomii roślin

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny - test wyboru i uzupełnienia tekstu, opis rysunków. Na ocenę pozytywną konieczne jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Na zaliczenie każdy student przedstawia do oceny: sprawozdanie w formie właściwie opisanej dokumentacji rysunkowej obserwowanych na ćwiczeniach obiektów anatomicznych oraz cztery samodzielnie wykonane, trwałe preparaty anatomiczne. Udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kula
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Adam Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grabowska-Joachimiak
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.