Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akwarystyka i terrarystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.AIT.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akwarystyka i terrarystyka
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na wykładach zostaną przedstawione: rozwój akwarystyki (od udomowienia pierwszych ozdobnych gatunków ryb, aż do nowoczesnych metod chowu i hodowli), ekosystemy życia ryb, najciekawsze rodziny i gatunki ryb akwariowych, sposoby zakładania akwarium domowego, rośliny wodne oraz osprzęt akwarystyczny. Omówione zostaną także zabiegi służące utrzymaniu równowagi biologicznej w akwarium oraz możliwości rozrodu ryb. W części poświęconej płazom i gadom zostanie przedstawiona różnorodność gatunkowa tych kręgowców na poziomie wybranych rodzin, opisane zostaną gatunki najczęściej hodowane w warunkach akwa- i terrariowych, zostaną podane przyczyny spadku populacji tych zwierząt (antropopresja, choroby) w środowisku naturalnym oraz możliwość ich hodowli w warunkach ex situ.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia:

Historia hodowli ryb ozdobnych,

Ekosystemy życia ryb,

Rodzaje i zakładanie akwariów,

Roślinność wodna i osprzęt akwarystyczny, testy jakości wody,

Rozród ryb ozdobnych – dobór tarlaków, dymorfizm płciowy,

Różnorodność gatunkowa płazów na poziomie rodzin mających największe znaczenie w hodowlach amatorskich. Zagrożenia w skali lokalnej i globalnej.

Gatunki płazów najczęściej hodowane w warunkach akwaterrariowych oraz możliwości ich hodowli w warunkach ex situ

Różnorodność gatunkowa gadów na poziomie rodzin mających największe znaczenie w hodowlach amatorskich

Charakterystyka najczęściej hodowanych gatunków gadów

Przyczyny spadku liczebności gadów w środowisku oraz możliwości ich hodowli w warunkach ex situ

Literatura:

Dreyer S., Keppler R. Akwarium słodkowodne. Multico, 2000.

Frank S. Encyklopedia ryb akwariowych. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1992.

Frank S. Wielki Atlas Ryb. PWRiL, 1982.

Mills D. Tropikalne akwarium. Vydavatelstwo Slovart, Solis Warszawa, 2000.

Popek W., Górecki W., Zygmunt G. Nowoczesna hodowla ryb akwariowych. Wydawnictwo IRŚ Olsztyn, 2010.

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN Warszawa-Poznań.

Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1 – 3). PWN Warszawa.

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Herczek A., Gorczyca J. 1999. Atlas i klucz. Płazy i gady Polski. Kubajak, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje ekosystemy życia ryb wykorzystywanych w akwarystyce

Objaśnia metody chowu i hodowli ryb ozdobnych.

Wymienia sposoby opieki, pielęgnacji i rozrodu ryb ozdobnych w warunkach chowu akwaryjnego

Poznaje bioróżnorodność herpetofauny (wybrane rodziny płazów i gadów) oraz przyczyny wymierania tych zwierząt w środowisku

Charakteryzuje podstawowe zasady chowu i hodowli tych kręgowców w warunkach terrariowych oraz metody ich hodowli w warunkach ex situ

Umiejętności

Potrafi wskazać zasady budowy akwariów i terrariów. Zna bioróżnorodność batrachofauny oraz herpetofauny oraz zasady żywienia tych zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Rozumie konsekwencje ograniczonej wiedzy dotyczącej chowu i hodowli ryb ozdobnych oraz konieczność ciągłego doskonalenia w zawodzie.

Ma świadomość bogactwa faunistycznego Ziemi, zagrożeń związanych z działalnością człowieka oraz potrzeby konsultacji między nauka a praktyką

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie

pisemnego testu jednokrotnego wyboru z całości materiału.

Aby uzyskać ocenę 3,0 (dst) student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst) - 61-70%,

4,0 (db) - 71-80%,

4,5 (pdb) - 81-90%,

5,0 (bdb) - powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)