Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZOO.SI.HRBGY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie wykładów omówione zostaną:

Metody systematyzowania i taksonomia zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt. Różnorodność gatunkowa i związki w świecie zwierząt, z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną, zagrożonych wyginięciem i obcych oraz gatunków stanowiących protoplastów zwierząt udomowionych. Rola zwierząt w ekosystemach - w szczególności wodnych oraz znaczenie zwierząt w życiu i działalności człowieka.

Tematyka ćwiczeń obejmuje:

Przegląd organizmów zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem form pasożytniczych, szkodników oraz zwierząt pożytecznych. Elementy morfologii, anatomii i fizjologii układów w aspekcie rozwoju rodowego oraz w powiązaniu z warunkami życia zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady - 30 godz. Tematyka:

- Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna

- Biogeneza – powstanie życia. Historia biosfery.

- Związki zwierząt. Interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe ze szczególnym uwzględnieniem drapieżnictwa i pasożytnictwa

- Rozród i rozwój w świecie zwierząt

- Pokrycie ciała i układ ruchowy. Szkielet i mięśnie

- Odżywianie się zwierząt – układ pokarmowy

- Filogeneza układu oddechowego, krążenia i wydalniczego

- Układ nerwowy z narządami zmysłów i układ wewnątrzwydzielniczy jako układy regulacyjne

- Fauna w biosferze. Zasięgi geograficzne. Relikty, endemity, wikarianty i pseudowikarianty. Biomy słonowodne, słodkowodne i lądowe Ziemi. Krainy zoogeograficzne

- Zoogeografia Polski. Taksonomia i bogactwo gatunkowe rodzimej fauny. Gatunki chronione i zagrożone oraz gatunki obce inwazyjne.

Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godz. Tematyka:

- Protozoa – pierwotniaki wolno żyjące i ich znaczenie w ekosystemach wodnych; symbionty i pasożyty

- Gąbki i jamochłony. Zwierzęta filtrujące wodę, wskaźniki czystości wody

- Płazińce – pierwsze tkankowce. Wirki żyjące wolno w środowisku wodnym oraz przywry i tasiemce jako pasożyty. Adaptacje do pasożytniczego trybu życia

- Robaki obłe, w tym wrotki, nitnikowce i kolcogłowy. Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze

- Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne. Organizmy wodne i glebowe. Producenci wermikompostu, źródło białka, żywiciele parateniczni i pasożyty oraz wskaźniki zanieczyszczenia wody

- Stawonogi wodne – skorupiaki. Składniki zooplanktonu. Żywiciele pasożytów pośredni i parateniczni. Formy pasożytnicze

- Stawonogi lądowe. Pajęczaki jako organizmy drapieżne i saprofityczne. Roztocze: organizmy pożyteczne, pasożyty, wektory chorób, szkodniki zbiorów, silne alergeny

- Owady. Bioróżnorodność i adaptacje. Przeobrażenie zupełne i niezupełne. Przedstawiciele poszczególnych rzędów, o dużym znaczeniu dla człowieka

- Mięczaki. Szkarłupnie. Budowa i znaczenie; hodowle

- Ryby – różnorodność przystosowań do życia w środowisku wodnym

- Płazy i gady – rozwój adaptacji do życia w środowisku lądowym; przedstawiciele fauny krajowej; hodowle

- Ptaki i ssaki – organizmy stałocieplne; adaptacje do różnych środowisk; przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie (gatunki poddane procesowi domestykacji, zwierzęta łowne)

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

3. Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, 1997.

4. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt i podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej

- bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka

Umiejętności - absolwent potrafi:

- zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych

- przeprowadzić analizę morfologii i anatomii zwierząt

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą zoologiczną

Kompetencje społeczne - absolwent:

- docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej

- ma świadomość roli zwierząt w środowisku i dla człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)