Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZOO.NI.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metody systematyzowania i taksonomia zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt. Rola zwierząt w życiu i działalności człowieka. Przegląd organizmów zoologicznych ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów, szkodników, zwierząt pożytecznych oraz użytkowych. Elementy morfologii, anatomii i fizjologii układów w powiązaniu z warunkami życia zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady - 15 godz. Tematyka:

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna

Biogeneza – powstanie życia. Historia biosfery. Zwierzęta w biosferze. Fauna Polski

Związki zwierząt. Interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe ze szczególnym uwzględnieniem pasożytnictwa

Rozród i ontogeneza zwierząt

Filogeneza układów (układ powłokowy i ruchu; pokarmowy; oddechowy, krążenia i wydalniczy; nerwowy z narządami zmysłów i wewnątrzwydzielniczy)

Ćwiczenia - 20 godz. Tematyka:

Protozoa – pierwotniaki wolno żyjące i ich znaczenie w ekosystemach wodnych; symbionty i pasożyty

Płazińce – pierwsze tkankowce. Wirki żyjące wolno w środowisku wodnym oraz przywry i tasiemce jako pasożyty. Adaptacje do pasożytniczego trybu życia

Robaki obłe, w tym nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa, organizmy pasożytnicze. Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne - organizmy wodne i glebowe, producenci wermikompostu, źródło białka, żywiciele parateniczni i pasożyty oraz wskaźniki zanieczyszczenia wody. Mięczaki – morfologia, anatomia i znaczenie ślimaków, małży i głowonogów

Stawonogi wodne – skorupiaki: morfologia, anatomia i adaptacje do środowiska życia. Znaczenie skorupiaków. Stawonogi lądowe: pajęczaki, wije i owady - morfologia, anatomia, adaptacje do środowiska życia. Pasożyty, szkodniki, synantropy, organizmy pożyteczne i gatunki hodowlane

Strunowce. Cechy morfologiczne i anatomiczne poszczególnych gromad kręgowców. Adaptacje do zajmowanych środowisk. Charakterystyka przedstawicieli fauny krajowej. Gatunki udomowione i zwierzęta łowne

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982

4. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt i podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej

- bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka

Umiejętności - absolwent potrafi:

- zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych

- przeprowadzić analizę morfologii i anatomii zwierząt

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą zoologiczną

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- pogłębiania wiedzy zoologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)