Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia z elementami ekologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZOO.NI.HZONY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia z elementami ekologii
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Metody systematyzowania i taksonomia zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Bogactwo gatunkowe i związki w świecie zwierząt. Rola zwierząt w życiu i działalności człowieka. Przegląd organizmów zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów, szkodników, zwierząt pożytecznych oraz użytkowych. Elementy morfologii, anatomii i fizjologii układów w powiązaniu z warunkami życia zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady - 15 godz. Tematyka:

- Zoologia jako gałąź nauk biologicznych. Przedmiot i cel zoologii. Nomenklatura zoologiczna. Systemy klasyfikacyjne – taksonomia zwierząt

- Zwierzęta w biosferze. Związki zwierząt. Cechy morfologiczne i anatomiczne umożliwiające bytowanie w różnego typu środowiskach

- Strunowce. Różnorodność fauny kręgowców. Charakterystyka ryb – ich biologia oraz znaczenie w ekosystemach i gospodarce człowieka

- Czworonogi. Płazy i gady jako zwierzęta zmiennocieplne. Herpetofauna krajowa oraz gatunki egzotyczne spotykane w hodowlach amatorskich

- Zwierzęta stałocieplne – ptaki i ssaki. Fauna krajowa. Znaczenie – gatunki udomowione oraz zwierzęta łowne

Ćwiczenia - 30 godz. Tematyka:

- Pierwotniaki – budowa i funkcje życiowe. Charakterystyka pierwotniaków wolno żyjących i ich znaczenie w ekosystemach. Pierwotniaki pasożytnicze i ich znaczenie w chowie i hodowli zwierząt

- Płazińce – morfologia, anatomia i biologia: cykle rozwojowe przedstawicieli przywr i tasiemców. Parazytozy zwierząt gospodarskich wywoływane przez przywry mono- i digenetyczne oraz tasiemce

- Nicienie i kolcogłowy – morfologia, anatomia i biologia: cykle rozwojowe przedstawicieli nicieni migrujących i niemigrujących. Parazytozy ludzi i zwierząt wywoływane przez nicienie i kolcogłowy. Pierścienice – morfologia i anatomia pierścienic z poszczególnych gromad. Pierścienice jako składnik fauny glebowej i wodnej. Znaczenie pijawek

- Mięczaki – morfologia i anatomia ślimaków, małży i głowonogów. Ślimaki jako żywiciele pośredni pasożytów, znaczenie mięczaków. Stawonogi wodne – skorupiaki: morfologia, anatomia i adaptacje do środowiska życia. Znaczenie skorupiaków

- Stawonogi lądowe: pajęczaki, wije i owady - morfologia, anatomia, adaptacje do środowiska życia. Pasożyty, szkodniki, synantropy. Znaczenie dla gospodarki człowieka.

- Strunowce. Cechy morfologiczne i anatomiczne poszczególnych gromad kręgowców. Charakterystyka przedstawicieli fauny krajowej spośród kręgowców. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982

3. Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, 1997.

4. Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- najnowsze metody systematyzowania zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów pasożytniczych

- podstawowe zależności między zwierzętami w różnych ekosystemach, ze szczególnym uwzględnieniem pasożytnictwa.

Umiejętności - absolwent potrafi:

- zastosować odpowiednie techniki mikroskopowe do rozpoznawania przedstawicieli z poszczególnych grup zwierząt

- weryfikować poczynione przez siebie obserwacje z nabywaną wiedzą zoologiczną.

Kompetencje społeczne - absolwent:

- ma świadomość roli i konsekwencji występowania organizmów zoologicznych w różnych typach środowisk.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną z ćwiczeń należy prawidłowo odpowiedzieć na pytania testowe kolokwiów zaliczeniowych (5 kolokwiów); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)