Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZNA9.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rolą i miejscem zwierząt w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym człowieka. Studenci uzyskają wiedzę odnośnie interakcji człowiek-zwierzęta zarówno w kontekście relacji indywidualnych jak i na płaszczyźnie kultury, sztuki, rozwoju hodowli i postępu technicznego. Tematyka wykładów będzie obejmować także motywacje i postawy różnych grup społecznych wobec inicjatyw związanych z ochroną gatunków oraz wobec niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Efekty kształcenia: studenci poznają zasady związane z humanistycznym podejściem do relacji człowiek-zwierzęta w szeroko rozumianym aspekcie kulturowym; zyskają ponadto większą świadomość odpowiedzialnego postępowania ze zwierzętami zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i ogólnoludzkiej z uwzględnieniem funkcjonujących relacji społecznych, co w przyszłości może im umożliwić rzetelną ocenę ryzyka podejmowanych działań w zakresie bioinżynierii.

Zaliczenie: test pisemny

Pełny opis:

Tematyka wykładów jest następująca:

- Definicje kultury i cywilizacji człowieka w aspekcie relacji człowiek-zwierzę (8 godz.).

- Psychologiczne uwarunkowania w relacjach człowiek-zwierzę (4 godz.).

- Zwierzęta a sztuka (3 godz.).

- Problematyka legislacyjna w aspekcie ochrony zwierząt (2 godz.).

- Kulturowe przesłanki ochrony zwierząt dzikich i ich siedlisk (3 godz.).

- Zagadnienia łowieckie w aspekcie kulturotwórczym i etycznym (3 godz.).

- Kontrowersyjne sposoby traktowania i użytkowania zwierząt (3 godz.).

- Rola wiedzy przyrodniczej w stymulowaniu postępu technicznego (4 godz.).

Literatura:

- Aranson E. 2008. Człowiek - istota społeczna. PWN

- Darowski R. 2006. Filozoficzna refleksja nad człowiekiem i kulturą. OBOK Krajeński Kwartalnik Kulturalny, nr 4.

- Dröscher V. 1980. Cena miłości. U źródeł zachowań godowych. Wiedza Powszechna

- Dröscher V. 1996. Ludzkie oblicze zwierząt. PiW.

- Dröscher V. 1997. Rodzinne gniazdo. Jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne? Wyd. Cyklady.

- Griffin D.R. 2004. Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość? GWP

- Hamer H. 2005. Psychologia społeczna - teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa

- Kellert S., Wilson E. 1993. The Biophilia Hypothesis. Island Press, pp. 496.

- Królikowska K. 2008: Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. O.W. Impuls.

- Masson J.M., McCarthy S. 1999: Kiedy słonie płaczą. O życiu emocjonalnym zwierząt. KiW.

- Myers D.G.: Psychologia społeczna. Zysk i S-ka

- Panek W. 2004. Wiedza o kulturze. Podręcznik, Wyd. Polskie, Wołomin, wyd. II

- Paton W. 1997. Człowiek i mysz. Badania medyczne na zwierzętach. PWN

- Pospiszyl I. 2008. Patologie społeczne. PWN

- Szpetkowski K.J. 2006: Etyka łowiecka. PZŁ Łowiec Polski.

- Szumera G. 2007. Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego. Wyd. UŚ, wyd. I, Katowice

- Wilson E.O. 1984. Biophilia: tha human bond with other species. President and Fellows of Harvard College, 12th printing, 2003

Efekty uczenia się:

Student powinien:

- znać znaczenie relacji człowiek-zwierzęta z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i cywilizacyjnych.

- wykazywać aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy.

- mieć świadomość znaczenia swojej odpowiedzialności za zwierzęta.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: pisemny test wyboru (3 opcje jednokrotnego wyboru).

Pozytywną ocenę student otrzymuje w przypadku uzyskania prawidłowej odpowiedzi przynajmniej na 50% pytań.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.