Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia epizootyczne w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ZAG.NM.HZANZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia epizootyczne w środowisku
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne II stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć studentom zostaną przedstawione najważniejsze choroby bakteryjne, wirusowe i inwazyjne zwierząt hodowlanych i dziko żyjących, a także sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Omówione zostaną zasady i przepisy postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia chorobami zakaźnymi w hodowli i chowie oraz przy obrocie zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego i materiałem biologicznym.

Pełny opis:

Epizootiologia jako nauka. Zarys epidemiologii weterynaryjnej.

Drogi szerzenia się chorób i sposoby zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych.

Choroba a zdrowie - podstawowe zagadnienia związane z immunologią.

Zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych w odniesieniu do regulacji prawnych.

Omówienie wybranych chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Literatura:

Kita J., Kaba J. (red.): Podstawy epidemiologii weterynaryjnej. Wyd. SGGW, Warszawa, 2009

Gliński Z., Kostro K (red.).: Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz. Wyd. PWRiL, Warszawa 2011 (lub nowsze)

Winiarczyk, S., & Grądzki, Z. (Eds.). (2002). Choroby zakaźne zwierząt domowych z elementami zoonoz. Wydaw. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.

Strona internetowa Inspekcji Weterynaryjnej http://www.wetgiw.gov.pl/

Materiały udostępniane przez prowadzącego (publikacje, artykuły)

Efekty uczenia się:

Student zna zasady zapobiegania najważniejszym chorobom zwierząt dziko i wolno żyjących wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasożyty, a tak ze chorobom odzwierzęce oraz pojęcia epizootiologiczne, sytuację epizootiologiczną i epidemiologiczną w Polsce.

Student potrafi podejmować standardowe działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom epizootycznym w środowisku; potrafi analizować sytuację epizootiologiczną i epidemiologiczną, a następnie samodzielnie formułować wnioski i zalecenia dotyczące bioasekuracji.

Student jest gotów do podjęcia działań prowadzących do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków wynikających z zaniedbania kontroli epizootycznej w obszarze środowiska bytowania zwierząt i ludzi;

Student jest gotów do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych związanych z zagrożeniami epizootycznymi podczas chowu i hodowli zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu (jednokrotnego wyboru); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 65% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka, Magdalena Trela
Prowadzący grup: Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)