Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.WAR.SM.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty naukowe
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy naukowej i pisania publikacji. Studenci zostaną zapoznani z rodzajami publikacji naukowych, czasopismami i bazami danych, w których publikacje te można znaleźć. Przedstawione zostaną najważniejsze aspekty dotyczące podziału treści pracy i sposobów przygotowania manuskryptu. Omówione zostaną zagadnienia związane z prawem autorskim i etyką związaną z pisaniem pracy naukowej. Studenci dowiedzą się o rodzajach projektów badawczych oraz sposobu ich tworzenia.

Pełny opis:

Opis poszczególnych zajęć (15 godz.):

1. Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii, szukanie prac naukowych w bazach danych na podstawie słów kluczowych.

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy naukowej (podział treści, układ pracy i jej rozdziały); rodzaje prac naukowych – najważniejsze czasopisma naukowe z zakresu bioinżynierii zwierząt.

3. Przygotowanie publikacji – graficzne przedstawienie wyników doświadczenia (wykresy, tabele)

4. Etyka w badaniach naukowych – prawo autorskie (ustawa o prawie autorskim.)

5. Projekty badawcze – sposób przygotowania, ocena projektu.

6. Prezentacje komputerowe studentów – przygotowane na podstawie przeczytanych i przetłumaczonych publikacji naukowych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

3. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. M. Zeiger, McGraw Hill Copmanies Essentials of Writing Biomedical Research Papers , USA, 2000

2. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83 (z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z poź. zm.); Zarządzenie Rektora UR Nr 2/2010 z dn. 22.01.2010r.

3. Publikacje naukowe i projekty badawcze NCN prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza; uczestnik kursu wie i rozumie:

- znaczenie badań naukowych oraz prowadzenia eksperymentów w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej

najważniejsze formy i rodzaje prac naukowych; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna zasady tworzenia grafiki prezentującej wyniki badań naukowych

- znaczenie współczynnika IF oraz rozróżnia najważniejsze czasopisma krajowe i zagraniczne, w których pracownicy wydziału publikują swoje badania naukowe

- zna podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu publikacji naukowej

Umiejętności; uczestnik kursu potrafi:

- wykorzystać i posługiwać się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematyką prowadzonych badań naukowych; potrafi przygotować tłumaczenie publikacji obcojęzycznej, a następnie przygotować prezentację dotyczącą tej pracy;

- Interpretować wyniki uzyskane w eksperymencie naukowych; potrafi przygotować wykresy i tabele prezentujące wyniki doświadczenia;

- właściwie stosować czasowniki i kształtować odpowiednio strukturę tekstu zarówno na poziomie zdania, jak i akapitu; posługiwać się językiem ojczystym i nowożytnym w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, w tym pisanie prac naukowych i wygłaszania referatów;

- przygotować mały projekt badawczy.

Kompetencje społeczne; absolwent:

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy;

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, których realizacja jest długofalowa;

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać ocenę pozytywną, student musi przygotować prezentację komputerową na podstawie przeczytanej i przetłumaczonej publikacji naukowej. Prezentacja i jej wygłoszenie jest oceniane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)